Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Xu th? dùng d?ch v? ch? ng?i làm vi?c – không gian làm vi?c chung n?m 2020 là gì?

Th?i gian g?n ?ây lo?i hình ch? ng?i làm vi?c coworking space ?áp ?ng ???c yêu c?u làm vi?c c?a nhi?u nhóm startup, t? ch?c và cá nhân làm vi?c t? do. V?y xu th? khi s? d?ng coworking space trong n?m 2020 là gì và ng??i s? d?ng nên l?u ý các v?n ?? gì? Cùng ??n v? Office168 tìm hi?u nhé.

??i t??ng s? d?ng không gian làm vi?c chung

Chia s? t? Office168 t?a l?c cao ?c v?n phòng ??i Thanh Bình building s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM, ??i t??ng khách hàng chính c?a coworking space là các|nh?ng|nhi?u} nhóm kh?i nghi?p và các t? ch?c v?a và nh?. Nhi?u t?p ?oàn l?n c? trong n??c và qu?c t? c?ng ?ã dùng coworking space. Coworking space mang l?i s? linh ho?t và l?i th? chi phí so v?i v?n phòng truy?n th?ng khi nhi?u công ty không c?n ??u t? c? s? v?t ch?t lúc ??u mà v?n có m?t không gian ???c thi?t k? sang tr?ng và hi?n ??i ?? làm vi?c.

Nh?ng l?u ý c?n n?m khi ch?n ??n v? thuê v?n phòng coworking space ch? ng?i làm vi?c – t? ch?c không gian làm vi?c chung

V? trí

Các khách hàng t?i ??n v? thuê ch? ng?i làm vi?c Office168 t?a l?c cao ?c v?n phòng ??i Thanh Bình building s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM chia s?, v? trí ch?c ch?n nên là ??u tiên và quan tr?ng nh?t trong vi?c l?a ch?n coworking space t?t nh?t ??i v?i các b?n. N?u các b?n ?ang kinh doanh d?ch v? b?n nên l?a ch?n m?t n?i h?p lý ??i v?i khách hàng c?a mình. m?i ng??i nên l?a ch?n m?t n?i s? ?? l?i ?n t??ng t?t trong cu?c h?p ??u tiên c?a m?i ng??i v?i m?t khách hàng ti?m n?ng. {Tuy nhiên|Nh?ng|Th? nh?ng, {h?u h?t|??i ?a s?} công vi?c c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i} có th? ???c th?c hi?n t? xa và {b?n|các b?n|m?i ng??i} thích làm vi?c ? m?t {n?i|v? trí|??a ?i?m} nào ?ó yên t?nh thì {b?n|các b?n|m?i ng??i} nên {ch?n|l?a ch?n} m?t {??a ?i?m|n?i|v? trí} g?n n?i {b?n|các b?n|m?i ng??i} {s?ng|sinh s?ng|?} nh?t.

{Nh?ng|Nhi?u|M?t s?} ng??i làm vi?c chung v?i {b?n|các b?n|m?i ng??i} t?i {coworking space|không gian làm vi?c chung}

{Trong khi|Khi} {ch?n|l?a ch?n} m?t không gian, nó r?t ?áng ?? ki?m tra danh sách {nh?ng|m?t s?|nhi?u} ng??i thuê nhà ?ang chi?m ch?. N?u {b?n|các b?n|m?i ng??i} là m?t {ng??i|cá nhân} làm vi?c t? do và ?ang tìm ki?m c? h?i k?t n?i m?ng, vi?c {ch?n|l?a ch?n} m?t {không gian làm vi?c chung|coworking space} có {các|nh?ng|nhi?u} chuyên gia t? {nhi?u|nh?ng} {l?nh v?c|ngành|chuyên ngành} công vi?c {khác nhau|không gi?ng nhau} có th? m? ra {nhi?u|r?t nhi?u} cánh c?a ?? g?p g? {nh?ng|nhi?u|m?t s?} ng??i lao ??ng có cùng chí h??ng khác.

N?u {??ng nghi?p|ng??i làm cùng} c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i} cho phép m?t th?i gian {dùng|s? d?ng} th?, hãy ??m b?o {b?n|các b?n|m?i ng??i} g?p ng??i thuê và xem {b?n|các b?n|m?i ng??i} có th? k?t n?i v?i h? không. Không có gì t?t h?n là làm vi?c trong m?t môi tr??ng vui v? v?i {nh?ng|nhi?u|m?t s?} ng??i ?am mê.

{D? dàng|Thu?n l?i|Thu?n ti?n} {?i l?i|di chuy?n}

Có l? {lý do|nguyên nhân} {b?n|các b?n|m?i ng??i} r?i b? công vi?c là {vì|b?i vì|t?i vì} {b?n|các b?n|m?i ng??i} ?ã lãng phí {quá nhi?u|r?t nhi?u} th?i gian ?? ?i ??n {v?n phòng|v?n phòng làm vi?c}. Tin t?t là, bây gi? {b?n|các b?n|m?i ng??i} làm vi?c cho chính mình, {b?n|các b?n|m?i ng??i} có th? thoát kh?i ph?n b?c b?i ?ó trong ngày c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i}. {B?t ??u|Kh?i ??u} ngày m?i c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i} {kh?i|không còn} ùn t?c giao thông {ho?c|hay} giao thông công c?ng th?c s? có th? làm nên ?i?u k? di?u cho n?ng su?t và s?c kh?e c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i}. {Ngoài ra|Bên c?nh ?ó}, n?u {b?n|các b?n|m?i ng??i} ?ang có k? ho?ch thuê m?t nhân viên, m?t {n?i|v? trí|??a ?i?m; {d?|thu?n ti?n|thu?n l?i} ?i l?i ch?c ch?n là m?t tiêu chí hàng ??u cho {h?u h?t|??i ?a s?} m?i ng??i.

Ti?n nghi

{Không gian làm vi?c chung|Coworking space} nên có t?t c? {các|nh?ng|nhi?u} {ti?n nghi|ti?n ích} chính mà ng??i ta mong ??i t? {n?i|??a ?i?m|v?n phòng} làm vi?c c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i}. Hãy nh? r?ng m?t không gian làm vi?c ???c trang b? ??y ?? s? ?i kèm v?i m?t m?c giá. {Vì v?y|Chính vì v?y|Do v?y|Do ?ó} hãy c? g?ng {ch?n|l?a ch?n} m?t không gian không làm {xáo tr?n|??o l?n} s? cân b?ng c?a c? kinh t? và có th? ch?p nh?n ???c.

Ngân sách c?a d?ch v? {coworking space|không gian làm vi?c chung}

{?ây|Ngân sách} ???c xem là m?t {y?u t?|nhân t?} {r?t quan tr?ng|quan tr?ng} trong vi?c {l?a ch?n|ch?n} m?t {không gian làm vi?c chung|coworking space}. Khi b?t ??u m?t {doanh nghi?p|công ty|??n v?|t? ch?c} m?i, có r?t nhi?u kho?n ??u t? liên quan. {B?n|Các b?n|M?i ng??i} ch?c ch?n mu?n gi? chi phí c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i} ? m?c {t?i thi?u|ít nh?t}. {Vì v?y|Chính vì v?y|Do v?y|Do ?ó}, hãy {ch?n|l?a ch?n} m?t {không gian làm vi?c chung|coworking space} {phù h?p|h?p lý|thích h?p} v?i ngân sách c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i}. Xem ti?n thuê hàng tháng c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i} tr? thành m?t trách nhi?m ??i v?i {b?n|các b?n|m?i ng??i} là ?i?u cu?i cùng mà {b?n|các b?n|m?i ng??i} mu?n.

Nh?ng thông tin mà bài vi?t cung c?p ?ã giúp {b?n|các b?n|m?i ng??i} có thêm {nh?ng|các} ki?n th?c h?u ích trong vi?c s? d?ng {Coworking space|không gian làm vi?c chung} – ch? ng?i làm vi?c n?m 2020. {Công ty Office168|Office168|V?n phòng cho thuê Office168|Office168 – ??n v? cho thuê v?n phòng} – {tr? s?|??a ch?} {??t t?i|t?i} {Tòa nhà|Building}168 S? 4 Nguy?n Th? Minh Khai, Ph??ng ?a Kao, Qu?n 1, TP.HCM là m?t trong {s?|nh?ng} {??n v?|nhà} {cung ?ng|cung c?p} d?ch v? v?n phòng {uy tín|hàng ??u} t?i TP HCM, phù h?p v?i {yêu c?u|nhu c?u} và ngân sách c?a {các|nh?ng} {công ty|doanh nghi?p} v?a và nh?. {Hy v?ng|Hy v?ng r?ng}{b?n|các b?n|m?i ng??i} s? {l?a ch?n|ch?n} ???c hình th?c làm vi?c {phù h?p|thích h?p|h?p lý} nh?t. Chúc {b?n|các b?n|m?i ng??i} thành công và may m?n.

https://office168.vn/static/upload/users/office168.vn/cho-ngoi-lam-viec-01.jpg

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-06-30/Kinh-nghiem-su-dung-van-phong-chia-se-cua-cac-doanh-nghiep-viet-nam-4. In the event you beloved this information and you want to obtain more info with regards to co working space generously stop by our own webpage. jpg?v=81f98a32

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-07-24/van-phong-chia-se-quan-5-la-gi-1.jpg

https://office168.vn/static/upload/users/office168.vn/201911/01/Toa-nha-quan-5-Office168.jpg?v=v0.1r12&t=052b3a32

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-07-01/8-dieu-can-nho-khi-thue-van-phong-chia-se-tphcm-1.jpg?v=e9af24c1

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-11-02/SOUN_maybay2.jpg

https://office168.vn/static/upload/users/office168.vn/cho-ngoi-lam-viec-03.jpg

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-11-27/sai-gon-working.jpg

Leave a Reply