Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Xu h??ng dùng d?ch v? ch? ng?i làm vi?c – không gian làm vi?c chung n?m 2020 là gì?

Trong nh?ng n?m g?n ?ây mô hình ch? ng?i làm vi?c coworking space ?áp ?ng ???c nhu c?u làm vi?c c?a nh?ng nhóm startup, t? ch?c và cá nhân làm vi?c t? do. V?y xu h??ng khi s? d?ng không gian làm vi?c chung trong n?m 2020 là gì và ??i t??ng dùng c?n ?? ý m?t s? v?n ?? gì? Cùng Office168 – ??n v? cho thuê v?n phòng tìm hi?u nhé.

??i t??ng dùng không gian làm vi?c chung

Chia s? t? ??n v? thuê ch? ng?i làm vi?c Office168 ??a ch? t?i tòa nhà ??i Thanh Bình s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM, ??i t??ng s? d?ng chính c?a không gian làm vi?c chung là các|nh?ng|nhi?u} nhóm kh?i nghi?p và nh?ng doanh nghi?p v?a và nh?. Nhi?u t?p ?oàn l?n c? trong n??c và qu?c t? c?ng ?ã dùng lo?i hình v?n phòng này. Coworking space ?em l?i s? linh ho?t và l?i th? giá c? so v?i v?n phòng truy?n th?ng khi nhi?u t? ch?c không c?n ??u t? c? s? v?t ch?t ban ??u mà v?n có m?t không gian ???c thi?t k? sang tr?ng và hi?n ??i ?? làm vi?c.

Các l?u ý c?n n?m khi l?a ch?n ??n v? thuê ch? ng?i làm vi?c – doanh nghi?p không gian làm vi?c chung

V? trí

Các khách hàng t?i Coworking space Office168 ??a ch? t?i cao ?c ??i Thanh Bình s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM chia s?, v? trí ch?c ch?n nên là hàng ??u và quan tr?ng nh?t trong vi?c l?a ch?n coworking space t?t nh?t ??i v?i b?n. N?u m?i ng??i ?ang kinh doanh d?ch v? b?n nên l?a ch?n m?t ??a ?i?m thích h?p ??i v?i khách hàng c?a mình. b?n nên ch?n m?t v? trí s? ?? l?i ?n t??ng t?t trong cu?c h?p ??u tiên c?a b?n v?i m?t khách hàng ti?m n?ng. {Tuy nhiên|Nh?ng|Th? nh?ng, {h?u h?t|??i ?a s?} công vi?c c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i} có th? ???c th?c hi?n t? xa và {b?n|các b?n|m?i ng??i} thích làm vi?c ? m?t {n?i|v? trí|??a ?i?m} nào ?ó yên t?nh thì {b?n|các b?n|m?i ng??i} nên {ch?n|l?a ch?n} m?t {??a ?i?m|n?i|v? trí} g?n n?i {b?n|các b?n|m?i ng??i} {s?ng|sinh s?ng|?} nh?t.

{Nh?ng|Nhi?u|M?t s?} ng??i làm vi?c chung v?i {b?n|các b?n|m?i ng??i} t?i coworking space

{Trong khi|Khi} {ch?n|l?a ch?n} m?t không gian, nó r?t ?áng ?? ki?m tra danh sách {nh?ng|m?t s?|nhi?u} ng??i thuê nhà ?ang chi?m ch?. N?u {b?n|các b?n|m?i ng??i} là m?t {ng??i|cá nhân} làm vi?c t? do và ?ang tìm ki?m c? h?i k?t n?i m?ng, vi?c {ch?n|l?a ch?n} m?t {không gian làm vi?c chung|coworking space} có {các|nh?ng|nhi?u} chuyên gia t? {nhi?u|nh?ng} {l?nh v?c|ngành|chuyên ngành} công vi?c {khác nhau|không gi?ng nhau} có th? m? ra {nhi?u|r?t nhi?u} cánh c?a ?? g?p g? {nh?ng|nhi?u|m?t s?} ng??i lao ??ng có cùng chí h??ng khác.

N?u {??ng nghi?p|ng??i làm cùng} c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i} cho phép m?t th?i gian {dùng|s? d?ng} th?, hãy ??m b?o {b?n|các b?n|m?i ng??i} g?p ng??i thuê và xem {b?n|các b?n|m?i ng??i} có th? k?t n?i v?i h? không. Không có gì t?t h?n là làm vi?c trong m?t môi tr??ng vui v? v?i {nh?ng|nhi?u|m?t s?} ng??i ?am mê.

{D? dàng|Thu?n l?i|Thu?n ti?n} {?i l?i|di chuy?n}

Có l? {lý do|nguyên nhân} {b?n|các b?n|m?i ng??i} r?i b? công vi?c là {vì|b?i vì|t?i vì} {b?n|các b?n|m?i ng??i} ?ã lãng phí {quá nhi?u|r?t nhi?u} th?i gian ?? ?i ??n {v?n phòng|v?n phòng làm vi?c}. Tin t?t là, bây gi? {b?n|các b?n|m?i ng??i} làm vi?c cho chính mình, {b?n|các b?n|m?i ng??i} có th? thoát kh?i ph?n b?c b?i ?ó trong ngày c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i}. {B?t ??u|Kh?i ??u} ngày m?i c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i} {kh?i|không còn} ùn t?c giao thông {ho?c|hay} giao thông công c?ng th?c s? có th? làm nên ?i?u k? di?u cho n?ng su?t và s?c kh?e c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i}. {Ngoài ra|Bên c?nh ?ó}, n?u {b?n|các b?n|m?i ng??i} ?ang có k? ho?ch thuê m?t nhân viên, m?t {n?i|v? trí|??a ?i?m; {d?|thu?n ti?n|thu?n l?i} ?i l?i ch?c ch?n là m?t tiêu chí hàng ??u cho {h?u h?t|??i ?a s?} m?i ng??i.

Ti?n nghi

{Không gian làm vi?c chung|Coworking space} nên có t?t c? {các|nh?ng|nhi?u} {ti?n nghi|ti?n ích} chính mà ng??i ta mong ??i t? {n?i|??a ?i?m|v?n phòng} làm vi?c c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i}. Hãy nh? r?ng m?t không gian làm vi?c ???c trang b? ??y ?? s? ?i kèm v?i m?t m?c giá. {Vì v?y|Chính vì v?y|Do v?y|Do ?ó} hãy c? g?ng {ch?n|l?a ch?n} m?t không gian không làm {xáo tr?n|??o l?n} s? cân b?ng c?a c? kinh t? và có th? ch?p nh?n ???c.

Ngân sách c?a d?ch v? {coworking space|không gian làm vi?c chung}

{?ây|Ngân sách} ???c xem là m?t {y?u t?|nhân t?} {r?t quan tr?ng|quan tr?ng} trong vi?c {l?a ch?n|ch?n} m?t {không gian làm vi?c chung|coworking space}. Khi b?t ??u m?t {doanh nghi?p|công ty|??n v?|t? ch?c} m?i, có r?t nhi?u kho?n ??u t? liên quan. {B?n|Các b?n|M?i ng??i} ch?c ch?n mu?n gi? chi phí c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i} ? m?c {t?i thi?u|ít nh?t}. {Vì v?y|Chính vì v?y|Do v?y|Do ?ó}, hãy {ch?n|l?a ch?n} m?t {không gian làm vi?c chung|coworking space} {phù h?p|h?p lý|thích h?p} v?i ngân sách c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i}. Xem ti?n thuê hàng tháng c?a {b?n|các b?n|m?i ng??i} tr? thành m?t trách nhi?m ??i v?i {b?n|các b?n|m?i ng??i} là ?i?u cu?i cùng mà {b?n|các b?n|m?i ng??i} mu?n.

Nh?ng thông tin mà bài vi?t cung c?p ?ã giúp {b?n|các b?n|m?i ng??i} có thêm {nh?ng|các} ki?n th?c h?u ích trong vi?c s? d?ng {Coworking space|không gian làm vi?c chung} – ch? ng?i làm vi?c n?m 2020. {Công ty Office168|Office168|V?n phòng cho thuê Office168|Office168 – ??n v? cho thuê v?n phòng} – {tr? s?|??a ch?} {??t t?i|t?i} {Tòa nhà|Building}168 S? 4 Nguy?n Th? Minh Khai, Ph??ng ?a Kao, Qu?n 1, TP.HCM là m?t trong {s?|nh?ng} {??n v?|nhà} {cung ?ng|cung c?p} d?ch v? v?n phòng {uy tín|hàng ??u} t?i TP HCM, phù h?p v?i {yêu c?u|nhu c?u} và ngân sách c?a {các|nh?ng} {công ty|doanh nghi?p} v?a và nh?. {Hy v?ng|Hy v?ng r?ng}{b?n|các b?n|m?i ng??i} s? {l?a ch?n|ch?n} ???c hình th?c làm vi?c {phù h?p|thích h?p|h?p lý} nh?t. Chúc {b?n|các b?n|m?i ng??i} thành công và may m?n.

https://office168.vn/static/upload/users/office168.vn/cho-ngoi-lam-viec-01.jpg

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-06-30/Kinh-nghiem-su-dung-van-phong-chia-se-cua-cac-doanh-nghiep-viet-nam-4.jpg?v=81f98a32

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-07-24/van-phong-chia-se-quan-5-la-gi-1.jpg

https://office168.vn/static/upload/users/office168.vn/201911/01/Toa-nha-quan-5-Office168.jpg?v=v0.1r12&t=052b3a32

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-07-01/8-dieu-can-nho-khi-thue-van-phong-chia-se-tphcm-1.jpg?v=e9af24c1

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-11-02/SOUN_maybay2.jpg

https://office168.vn/static/upload/users/office168.vn/cho-ngoi-lam-viec-03.jpg

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-11-27/sai-gon-working.jpg

Leave a Reply