Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Xu h??ng coworking space|v?n phòng làm vi?c chia s?} ? Vi?t Nam – Adapter và chi?n l??c th? tr??ng ngách

M?t trong các xu h??ng ?ang ???c gi?i kinh doanh nh?t là nh?ng ng??i tr? tu?i ?a chu?ng và s? d?ng ?ó là coworking space. ?ây là xu h??ng m?i xu?t hi?n ? Vi?t Nam trong nh?ng n?m g?n ?ây. Cùng theo dõi nh?ng chia s? t? Office168 v? lo?i hình v?n phòng thông minh này qua bài vi?t bên d??i.

Phong trào không gian làm vi?c chung ? ??t n??c Vi?t Nam

Kinh th? suy y?u làm cho s? l??ng nhi?u doanh nghi?p v?a và nh? t?ng nhanh chóng và {hình thành|hình thành nên v?n hóa kh?i nghi?p. {?ây|?ó} chính là {ti?n ??|b??c ??m|b??c ?à|b??c ??u tiên|y?u t? ??u tiên} thúc ??y mô hình {coworking|làm vi?c chung|v?n phòng làm vi?c chia s?} phát tri?n {m?nh m?|nhanh chóng} trên th? gi?i. {Brad Neuberg|Brad Neuberg – ng??i ??a ra khái ni?m Coworking space|Ng??i sáng t?o ra c?m t? Coworking space – Brad Neuberg|Brad Neuberg – ng??i b?t ??u phong trào coworking} và khái ni?m {coworking space|không gian làm vi?c chung} ?ã m? ra và d?n ??u {trào l?u|phong trào} làm vi?c chung toàn c?u v? sau này.

Và {Vi?t Nam|n??c Vi?t Nam|??t n??c Vi?t Nam|n??c ta} c?ng không ph?i là {ngo?i l?|tr??ng h?p ngo?i l?}. V?i 90% là {doanh nghi?p|các doanh nghi?p|nhi?u doanh nghi?p|nh?ng doanh nghi?p} v?a và nh?, h?n 30% dân s? là ng??i tr? (15 – 35 tu?i) là môi tr??ng thu?n l?i ?? mô hình {coworking|làm vi?c chung|v?n phòng làm vi?c chia s?} {t?ng tr??ng|phát tri?n}. M?c dù ch? m?i b?t ??u {?|t?i} {Vi?t Nam|n??c Vi?t Nam|??t n??c Vi?t Nam|n??c ta} {m?t vài n?m tr? l?i ?ây|m?t th?i gian ng?n|nh?ng n?m tr? l?i ?ây}, ??n th?i ?i?m {hi?n t?i|hi?n nay}, con s? mô hình {coworking|làm vi?c chung|v?n phòng làm vi?c chia s?} {t?i|?} {Vi?t Nam|n??c Vi?t Nam|??t n??c Vi?t Nam|n??c ta} ?ã lên ??n g?n 30 {??a ?i?m|?i?m|n?i} và h?a h?n con s? này còn {t?ng|gia t?ng} {m?nh|m?nh m?|nhanh chóng} trong {n?m 2020|n?m nay}.

{Ti?n ích|L?i ích} và {c?ng ??ng|t?p th?} là hai {y?u t?|nhân t?} hình thành mô hình {coworking|làm vi?c chung|v?n phòng làm vi?c chia s?}. {Ph?n l?n|??i ?a s?|Ph?n nhi?u|} {ngu?n thu|doanh thu|doanh s?|thu nh?p} c?a mô hình {coworking|làm vi?c chung|v?n phòng làm vi?c chia s?} ??n t? {chi phí|kinh phí|phí} cho thuê {không gian|??a ?i?m|v?n phòng|n?i} làm vi?c, cho thuê {??a ?i?m|n?i} t? ch?c s? ki?n, {phí|chi phí} k?t n?i, t? v?n {startup|kh?i nghi?p}.

S? ?a d?ng và linh ho?t c?a mô hình {coworking|làm vi?c chung|v?n phòng làm vi?c chia s?} {h?p d?n|thu hút|chú ý} không ch? {nh?ng|các|m?t s?} startup v?a và nh? mà còn c? {nh?ng|các|nhi?u|m?t s?} {doanh nghi?p|công ty|t? ch?c|??n v?} l?n mu?n {tìm ki?m|tìm|l?a ch?n|ch?n} m?t không gian sáng t?o và {m?i l?|m?i m?} cho nhân viên ?? thay ??i môi tr??ng, nâng cao {hi?u su?t|kh? n?ng|k?t qu?} {làm vi?c|công vi?c}.

Adapter và Chi?n l??c th? tr??ng ngách

C?ng có {nh?ng|nhi?u|m?t s?|các} {coworking|??ng nghi?p|ng??i làm vi?c chung} {l?a ch?n|ch?n} ?i theo m?t {h??ng|xu h??ng|ph??ng h??ng} ?i {khác|riêng bi?t|khác nhau} nh? Adapter khi {l?a ch?n|ch?n} ch?m sóc ??i t??ng {khách hàng|ng??i s? d?ng|ng??i dùng} là {nh?ng|các|m?t s?} cá nhân ho?t ??ng t? do {??n l?|??n ph??ng|riêng l?|riêng bi?t} không thu?c m?t m?ng l??i {c?ng ??ng|t?p th?|công c?ng} nào có {nhu c?u|mong mu?n} {tìm|tìm ki?m} m?t {??a ?i?m|?i?m|n?i} làm vi?c c? b?n và {truy?n|lan truy?n|lan t?a} c?m h?ng {hay|ho?c} m?t {n?i|??a ?i?m} ?? k?t n?i c?ng ??ng ?a d?ng. C?ng ??ng ?a d?ng b?i l? {nh?ng|các|nhi?u} s? ki?n k?t n?i c?ng ??ng t? ch?c {t?i|?} Adapter {phân b?|phân b?} r?ng kh?p {các|nh?ng|nhi?u} l?nh v?c ch? không ch? {bó h?p|gi?i h?n} ? ch? ?? marketing {ph? bi?n|thông d?ng} {t?i|?} {các|nh?ng coworking.

Adapter là s? {k?t h?p|g?n k?t|liên k?t} gi?a Workplace và Coffee. {Tùy theo|Tùy theo} {nhu c?u|ý mu?n|mong mu?n} khách hàng có th? {l?a ch?n|ch?n|tìm ki?m|tìm} {v? trí|??a ?i?m} ng?i {t?i|?} Coffee Zone, Workplace Zone, Quite Zone… {?i?m ??c bi?t nh?t|?i?m n?i b?t|?i?m ?n t??ng|??c ?i?m n?i b?t} c?a Adapter có l? chính là ?u ?ãi gi?m giá {50%|m?t n?a} dành cho sinh viên và {nh?ng|các|m?t s?} t? ch?c t? thi?n phi l?i nhu?n. C?ng là {nh?ng|các|nhi?u|m?t s?} startup tr?, nh?ng ng??i {?i?u hành|qu?n lý|??ng ??u} Adapter {mong mu?n|hy v?ng|có ý mu?n|có ý ??nh} có th? ti?p s?c cho {nh?ng|nhi?u|các} khát v?ng tr?.

https://office168. If you beloved this article and you would like to be given more info with regards to thuê v?n phòng coworking space i implore you to pay a visit to our own webpage. vn/static/upload/users/office168.vn/20200203/startup-coworkingspace-02.jpg

https://office168.vn/static/upload/Coworking-co working space-noi-su-tu-do-cua-freelancer-duoc-nang-tam-o-mot-dang-cap-moi(1).jpg

https://office168.vn/static/upload/users/office168.vn/cho-ngoi-lam-viec-01.jpg

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-11-27/circo-coworking-space.jpg

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-11-23/coworking-room.jpg

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-11-27/ITP.jpg

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-11-27/start-saigon.jpg

https://office168.vn/static/upload/users/office168.vn/cho-ngoi-lam-viec-03.jpg

Leave a Reply