Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Top ??a ch? v?n phòng ??i di?n t?i Th? ?ô Hà N?i, Thành ph? H? Chí Minh

Thu?t ng? v?n phòng ?o hi?n ?ang n? r? nhanh t?i nh?ng trung tâm l?n nh? Hà N?i, Thành ph? H? Chí Minh,.. và d?n tr? thành xu h??ng m?i trong l?nh v?c thuê v?n phòng làm vi?c. ?ã s? h?u vô cùng nhi?u d?ch v? cho thuê v?n phòng ??i di?n ra ??i nh? Regus, Toong, CoGo, Ucommune, JustCo,… V?n phòng thông minh ???c ?ánh giá là ??a ?i?m làm vi?c chung, ti?n l?i và có tính c?ng ??ng khi k?t h?p ???c c?c k? nhi?u ti?n ích d?ch v?. Hãy cùng ??n v? thuê ch? ng?i làm vi?c Office168 có ??a ch? ??i Thanh Bình Building s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM tìm hi?u v?n phòng làm vi?c chia s? chính xác là gì và v? trí thuê v?n phòng coworking space v?n phòng thông minh ??p, t?t nh?t t?i Th? ?ô Hà N?i và Sài Gòn trong bài vi?t d??i ?ây.

V?n phòng thông minh là gì?

Chia s? t? ??i di?n Coworking space Office168 n?m ? cao ?c v?n phòng ??i Thanh Bình building s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM thì Coworking hi?u nôm na là mô hình cung c?p không gian làm vi?c ki?u chia s?, m?. V?n phòng ??i di?n s? h?u v?n phòng làm vi?c và n?i r?ng l?n, s? h?u s?c ch?a cho tr?m doanh nghi?p cùng làm vi?c, s? d?ng chung các khu v?c và trang thi?t b? nh? bàn làm vi?c, phòng h?p, phòng khách, ?èn, Internet và vô cùng nhi?u ti?n ích d?ch v? khác. Ki?u v?n phòng này s? t?ng c??ng s? trao ??i, ti?p xúc v?i vô cùng nhi?u ng??i khi làm vi?c v?i vô cùng nhi?u doanh nghi?p khác nhau, ??c bi?t gi?i quy?t ???c bài toán v? chi phí thuê v?n phòng cho r?t nhi?u ??n v? hay nh?ng startup m?i b?t ??u l?p nghi?p.

Danh sách ??a ch? v?n phòng ?o TP.Hà N?i

Cogo Coworking Space

Cogo là cái tên m?i trong l?nh v?c Coworking Space. Hi?n t?i Cogo t?i Th? ?ô Hà N?i ?ã s? h?u 5 trung tâm t?a l?c t?i nh?ng v? trí ??c ??a, trung tâm thành ph?, s? h?u t?ng di?n tích sàn h?n 12.000m2. Cogo cung c?p ??y ?? không gian làm vi?c và nh?ng ti?n ích v?n phòng, khu v?c ngh? ng?i,… ??i ng? qu?n lý c?a Cogo chuyên nghi?p, ??u t? bài b?n m?c ?ích v?n hành các tòa nhà v?n phòng.

Toong Coworking Space

Toong Coworking co working space chính là t? vi?t t?t c?a T? ong, v?n phòng s? h?u quy mô l?n ??u tiên t?i Hà N?i dành cho nh?ng ai h?ng say v?i công vi?c c?a mình. Toong ra m?t chính th?c vào n?m 2015, tô?ng diê?n ti?ch lên ??n 15.000 m2, v??i 14 c? s?? l?n nh?. Không gian làm vi?c sang tr?ng, yên t?nh, r?ng rãi, c?c k? nhi?u không gian nh?m t? ch?c các cu?c h?i th?o. Bên c?nh nh?ng phòng ph?c v? chính cho nhu c?u trao ??i thì Toong còn có phòng ngh? ch?i game r?t thú v?. ?ã s? h?u c?c k? nhi?u ??n v?, startup, freelancer hay nh?ng du khách n??c ngoài t?i v?i Toong.

Y-nest Coworking Space

Y-nest Coworking Space ???c sáng l?p v?i tiêu chí t?o không gian làm vi?c m?, hi?n ??i, n?ng ??ng, t?ng c??ng trao ??i. ??a ?i?m làm vi?c t?i Y-nest Coworking Space r?t thân thi?n, thoáng ?ãng v?i vô cùng nhi?u lo?i cây xanh. V?n phòng làm vi?c t?a l?c t?i khu trung tâm th??ng m?i nên thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n c?ng nh? các nhu c?u khác. Y-nest cung c?p ??y ?? nh?ng trang thi?t b? tiên ti?n và các khu v?c làm vi?c c?n thi?t nh? phòng h?p, khu ?n tr?a, gi?i trí.

UP Coworking Space

UP Coworking Space ??a chúng ta t?i v?i ki?u mô hình th??ng th?y t?i Silicon Valley, ho?t ??ng 24/7 m?c ?ích cung c?p nhanh chóng nhu c?u c?a ng??i s? d?ng. Ra ??i vào n?m 2016, UP ?ã tri?n khai ???c 5 tòa nhà ? nh?ng ??a ?i?m trung tâm trong thành ph?.

Funny Coworking Space

Funny Coworking ho?t ??ng theo mô hình làm vi?c chung và k?t n?i gi?a ??i tác và quý khách hàng c?a Funny Coworking. Di?n tích s? d?ng kho?ng 500m2, t?a l?c t?i nh?ng ??a ?i?m trung tâm thành ph?, thu?n ti?n ?i l?i. Funny Coworking cung c?p ??y ?? các c? s? h? t?ng tiêu chu?n nh? phòng h?p, phòng làm vi?c, phòng h?i ngh?, phòng ?n,…

KiCoworking Space

KiCoworking Space là m?t trong nh?ng không gian l?n ? Hà N?i v?i t?ng di?n tích 1405m2. KiCoworking cung c?p ??a ?i?m làm vi?c chung r?ng rãi, tho?i mái k?t h?p nh?ng không gian v?n phòng khác nh? phòng h?p, khu th? giãn, khu ngh? ng?i,…

Danh sách ??a ch? v?n phòng ??i di?n t?i TP.HCM

Saigon Coworking

Saigon Coworking s? h?u khu v?n phòng r?ng l?n, cung c?p ??y ?? nh?ng thi?t b? s? d?ng nh? máy in, máy scan…

Dreamplex – Coworking Space

Dreamplex t?a l?c t?i v? trí trung tâm v?i không gian tho?i mái, ??y ?? các v?n phòng ch?c n?ng khác nhau. Nh?ng ti?n ích khác ph?c v? nhu c?u và cung c?p ??y ?? nh? cà phê, th?c ?n,…

The Hive – Th?o ?i?n

The Hive – Th?o ?i?n s? h?u thi?t k? ??p m?t t?a l?c t?i trung tâm c?a qu?n 2, mang t?i không gian làm vi?c tho?i mái, không b? gò bó. ??i ng? c?a The Hive luôn nhi?t tình và thân thi?n, mang ??n d?ch v? chu ?áo cho quý khách.

Leave a Reply