Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Top ??a ch? v?n phòng ??i di?n t?i Hà N?i, TP H? Chí Minh

Thu?t ng? v?n phòng ??i di?n hi?n ?ang n? r? nhanh t?i nh?ng trung tâm l?n nh? Hà N?i, TPHCM,.. và d?n tr? thành xu h??ng m?i trong l?nh v?c thuê v?n phòng làm vi?c. ?ã có r?t nhi?u d?ch v? cho thuê v?n phòng ?o ra ??i nh? Regus, Toong, CoGo, Ucommune, JustCo,… Coworking Space ???c ?ánh giá là n?i làm vi?c chung, ti?n l?i và có tính c?ng ??ng khi k?t h?p ???c r?t nhi?u ti?n ích d?ch v?. Hãy cùng Coworking space Office168 ??a ch? t?i cao ?c v?n phòng ??i Thanh Bình building s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM tìm hi?u v?n phòng thông minh chính xác là gì và v? trí thuê v?n phòng coworking space v?n phòng ??i di?n ??p, t?t nh?t ? TP.Hà N?i và TPHCM trong bài vi?t d??i ?ây.

Coworking Space là gì?

Chia s? t? ??i di?n ??n v? thuê ch? ng?i làm vi?c Office168 ??a ch? t?i cao ?c v?n phòng ??i Thanh Bình building s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM thì Coworking hi?u nôm na là mô hình cung c?p n?i làm vi?c ki?u chia s?, m?. Coworking Space có v?n phòng làm vi?c và không gian r?ng l?n, s? h?u s?c ch?a cho tr?m doanh nghi?p cùng làm vi?c, s? d?ng chung các khu v?c và trang thi?t b? nh? bàn làm vi?c, phòng h?p, phòng khách, ?èn, Internet và vô cùng nhi?u ti?n ích d?ch v? khác. Ki?u v?n phòng này s? t?ng c??ng s? trao ??i, ti?p xúc v?i vô cùng nhi?u ng??i khi làm vi?c v?i r?t nhi?u doanh nghi?p khác nhau, ??c bi?t gi?i quy?t ???c bài toán v? chi phí thuê v?n phòng cho r?t nhi?u công ty hay nh?ng startup m?i b?t ??u l?p nghi?p.

Top ??a ch? v?n phòng ??i di?n Th? ?ô Hà N?i

Cogo Coworking Space

Cogo là cái tên m?i trong l?nh v?c Coworking Space. Hi?n t?i Cogo t?i Hà N?i ?ã s? h?u 5 trung tâm n?m t?i các v? trí ??c ??a, trung tâm thành ph?, có t?ng di?n tích sàn h?n 12.000m2. Cogo cung c?p ??y ?? ??a ?i?m làm vi?c và nh?ng ti?n ích v?n phòng, khu v?c ngh? ng?i,… ??i ng? qu?n lý c?a Cogo chuyên nghi?p, ??u t? bài b?n nh?m m?c ?ích v?n hành nh?ng tòa nhà v?n phòng.

Toong Coworking Space

Toong Coworking Space chính là t? vi?t t?t c?a T? ong, v?n phòng s? h?u quy mô l?n ??u tiên t?i Th? ?ô Hà N?i dành cho nh?ng ai h?ng say v?i công vi?c c?a mình. Toong ra m?t chính th?c vào n?m 2015, tô?ng diê?n ti?ch lên t?i 15.000 m2, v??i 14 c? s?? l?n nh?. ??a ?i?m làm vi?c sang tr?ng, yên t?nh, r?ng rãi, c?c k? nhi?u n?i nh?m m?c ?ích t? ch?c các cu?c h?i th?o. Bên c?nh các phòng ph?c v? chính cho nhu c?u công vi?c thì Toong còn có phòng ngh? ch?i game r?t thú v?. ?ã có khá nhi?u doanh nghi?p, startup, freelancer hay nh?ng du khách n??c ngoài t?i v?i Toong.

Y-nest Coworking Space

Y-nest Coworking Space ???c sáng l?p v?i tiêu chí t?o n?i làm vi?c m?, hi?n ??i, n?ng ??ng, t?ng c??ng trao ??i. N?i làm vi?c t?i Y-nest Coworking Space vô cùng thân thi?n, thoáng ?ãng v?i khá nhi?u lo?i cây xanh. V?n phòng làm vi?c n?m trong khu trung tâm th??ng m?i v?y nên thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n c?ng nh? các nhu c?u khác. Y-nest cung c?p ??y ?? nh?ng trang thi?t b? hi?n ??i và các khu v?c làm vi?c c?n thi?t nh? phòng h?p, khu ?n tr?a, gi?i trí.

UP Coworking Space

UP Coworking Space ??a chúng ta ??n v?i ki?u mô hình th??ng th?y t?i Silicon Valley, ho?t ??ng 24/7 nh?m cung c?p nhanh chóng nhu c?u c?a ng??i s? d?ng. Ra ??i vào n?m 2016, UP ?ã tri?n khai ???c 5 tòa nhà ? các ??a ?i?m trung tâm trong thành ph?.

Funny Coworking Space

Funny Coworking ho?t ??ng theo mô hình làm vi?c chung và k?t n?i gi?a ??i tác và quý khách c?a Funny Coworking. Di?n tích s? d?ng kho?ng 500m2, t?a l?c t?i các ??a ?i?m trung tâm thành ph?, thu?n ti?n ?i l?i. Funny Coworking cung c?p ??y ?? nh?ng c? s? h? t?ng tiêu chu?n nh? phòng h?p, phòng làm vi?c, phòng h?i ngh?, phòng ?n,…

KiCoworking Space

KiCoworking Space là m?t trong nh?ng n?i l?n ? Th? ?ô Hà N?i v?i t?ng di?n tích 1405m2. KiCoworking cung c?p n?i làm vi?c chung r?ng rãi, tho?i mái k?t h?p các n?i v?n phòng khác nh? phòng h?p, khu th? giãn, khu ngh? ng?i,…

Top ??a ch? v?n phòng thông minh t?i Thành ph? H? Chí Minh

Saigon Coworking

Saigon Coworking s? h?u khu v?n phòng r?ng l?n, cung c?p ??y ?? nh?ng thi?t b? s? d?ng nh? máy in, máy scan…

Dreamplex – Coworking Space

Dreamplex t?a l?c t?i v? trí trung tâm v?i ??a ?i?m tho?i mái, ??y ?? nh?ng v?n phòng ch?c n?ng khác nhau. Các ti?n ích khác ph?c v? nhu c?u và cung c?p ??y ?? nh? cà phê, th?c ?n,…

The Hive – Th?o ?i?n

The Hive – Th?o ?i?n có thi?t k? ??p m?t t?a l?c t?i trung tâm c?a qu?n 2, mang t?i không gian làm vi?c tho?i mái, không b? gò bó. ??i ng? c?a The Hive luôn nhi?t tình và thân thi?n, mang ??n d?ch v? chu ?áo cho khách hàng.

Leave a Reply