Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Top cáccoworking space có v? trí “??P” t?i Thành ph? H? Chí Minh

Mô hình v?n phòng ??i di?n t?i Vi?t Nam ?ã hình thành khá lâu và phát tri?n m?nh t?i các thành ph? l?n nh? Thành ph? Hà N?i, Tp H? Chí Minh, ?à n?ng. L?a ch?n m?t n?i làm vi?c t?i v?n phòng ?o s? h?u v? trí thu?n ti?n giúp b?n ti?t ki?m th?i gian và chi phí trong quá trình di chuy?n. Do ?ó m?t ??a ch? “??p” ??y ?? ti?n ích c?a m?t v?n phòng, giá c? h?p lý luôn là l?a ch?n hàng ??u c?a các freelancer và công ty. If you cherished this article and you also would like to get more info pertaining to thuê v?n phòng coworking space nicely visit our website. Trong tr??ng h?p b?n ?ang b?n kho?n trong vi?c tìm ki?m m?t mô hình v?n phòng ??i di?n t?i TP.HCM, hãy cùng chúng tôi ?i?m danh 10 ?i?m có v? trí n?i b?t.

Elite Coworking space

S? 23 ???ng 44 ph??ng Th?o ?i?n, qu?n 2, TPHCM. V?n phòng ??i di?n Elite t?a l?c ? phía ?ông TP.HCM, v? trí thu?n l?i cho vi?c di chuy?n ??n các qu?n lân c?n nh? qu?n 1, qu?n 3, Bình Th?nh.

V?n phòng ?o Elite s? h?u khuôn viên ???c k?t h?p theo ki?u phong th?y s? h?u h? n??c và h? th?ng cây xanh t?o s? tho?i mái, trong lành khi b?n tham gia môi tr??ng làm vi?c ? ?ây. B?n mu?n không gian khép kín h?n ho?c ho?t ??ng nhóm riêng bi?t b?n có th? l?a ch?n cho mình ? v?n phòng ?o Elite m?t không gian chuyên nghi?p bên trong v?i ??y ?? trang thi?t b? k? thu?t c?n thi?t.

V?n phòng chia s? Work Saigon

V?n phòng chia s? Work Saigon n?m ? ?i?n Biên Ph?, Qu?n 3, TP.HCM. Không gian chung c?a Work Saigon Coworking space là các b?c t??ng s? h?u màu g? than v?i ??y ?? nh?ng v?t d?ng c?n thi?t cho m?t v?n phòng làm vi?c.

V?n phòng thông minh Saigon

? qu?n Phú Nhu?n, Tp H? Chí Minh, không gian v?n phòng làm vi?c g?m 4 t?ng. T?ng 1 là v?n phòng nhóm sáng l?p v?n phòng ?o Saigon t?ng 1 và 2 dành cho khách hàng s? h?u ch? ng?i c? ??nh và ch? ng?i t? do. Ch?a k? t?ng 3 dành cho phòng h?p và s? h?u m?t kho?ng sân v??n, coffee dành th? giãn.

V?n phòng ?o Office 168

V?n phòng chia s? Office 168 s? h?u v? trí t?a l?c ? Nguy?n Trãi qu?n 5 và Nguy?n Th? Minh Khai qu?n 1 ? Tp H? Chí Minh. Di?n tích kho?ng 300m2 ???c xây trên m?t building ? qu?n 5 theo mô hình Green Environment Office. Bên c?nh ?ó không gian chung ???c t?o nên là h? th?ng cây xanh và thi?t b? hi?n ??i v?i ??y ?? v?t d?ng c?n thi?t cho công ty 3-5 ng??i.

V?n phòng ?o Start Saigon

V? trí n?m ? ???ng Nguy?n Th? Minh Khai qu?n 1 TPHCM, v?i h? th?ng ch? ng?i c? ??nh v?i gói Plus+ho?t ??ng 24/7. Nh?ng b?n làm vi?c t?i v?n phòng thông minh Start Saigon ch? y?u ho?t ??ng trong l?nh v?c CNTT, H? th?ng g?m có 4 t?ng không gian làm vi?c t? t?ng 1 t?i t?ng 4 tùy theo nhu c?u và s? l?a ch?n c?a b?n.

V?n phòng ??i di?n Dreamplex

V?n phòng ??i di?n Dreamplex có v? trí n?m t?i tòa nhà Miss áo dài s? 21 Nguy?n Trung Ng?n, qu?n 1 TPHCM n?m trên ba t?ng 9-10-11 c?a tòa nhà. Di?n tích r?ng thi?t k? khá sáng t?o, t?ng trên thoáng ?ãng có 3 khu v?c dành cho bàn ng?i t? do làm vi?c theo nhóm nh?, có phòng h?p, phòng làm vi?c ?a d?ng các l?nh v?c khác nhau.

Khu công ngh? ph?n m?m ?HQG Thành ph? H? Chí Minh (vi?t t?t ITP)

T?a l?c trong khu ?ô th? ??i h?c qu?c gia và là thành viên c?a chu?i khu công ngh? ph?n m?m Quang Trung. Không ch? h? tr? v?n phòng cho thuê v?n phòng coworking space giá r? mà còn là n?i h?i t? nhi?u startup trong l?nh v?c CNTT nên m?i ng??i có th? trao ??i kinh nghi?m h?c h?i l?n nhau.

V?n phòng ??i di?n Toong

V?n phòng ??i di?n Toong có ??a ch? t?i 126 Nguy?n Th? Minh Khai, qu?n 3, TP.HCM, không gian ??p s? h?u cá tính và phong cách riêng. V?n phòng r?ng rãi thoáng mát bao ph? cây xanh, quy mô làm vi?c l?n. K?t h?p làm vi?c ? v?n phòng, coffee và nhà cùng không khí ??c tr?ng c?a câu l?c b?.

V?n phòng ??i di?n Circo

V?n phòng thông minh Circo có v? trí t?i ???ng Hoàng Di?u qu?n 4 TPHCM v?i thi?t k? m?, sáng t?o ti?n nghi và c?ng ??ng ???c ??t lên hàng ??u.

Trên ?ây là nh?ng ??a ?i?m mà chúng tôi g?i ý dành cho các b?n ? Tp H? Chí Minh. N?u b?n c?n ???c h? tr? và hi?u rõ h?n v? vi?c thuê mô hình v?n phòng chia s? ?? làm vi?c, hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n hoàn toàn mi?n phí nhé!

Leave a Reply