Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Top 5 d?ch v? d?n chuy?n nhà sinh viên giá r? nh?t Thành ph? H? Chí Minh

Chuy?n phòng tr? luôn luôn là vi?c làm th??ng tr?c c?a các các b?n sinh viên. N?u ?? ??c ít có th? t? di chuy?n, tuy v?y n?u quá nhi?u thì vi?c thuê d?ch v? d?n chuy?n nhà là ?i?u khó tránh kh?i. ? Tp H? Chí Minh có r?t nhi?u d?ch v? chuy?n d?n nhà, tuy v?y d?ch v? d?n chuy?n nhà nào t?t t?i Tp H? Chí Minh và có giá c? h?p lý v?i sinh viên? Bài vi?t này s? giúp các b?n tr? l?i câu h?i nhanh chóng qua danh sách 5 d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói giá r? d?n nhà sinh viên giá r? nh?t Thành ph? H? Chí Minh.

Tình hình chung

Theo anh Ông V? H?ng Phong – Giám ??c ??n v? chuy?n nhà tr?n gói Movinghouse ?ánh giáPhâ?n l?n nhiêu b?n sinh viên hi?n nay v?n ng?i dùng các d?ch v? d?n chuy?n nhà sinh viên và gi? thói quen t? xoay s?. ?iê?u na?y la? b?t ngu?n suy ngh? muô?n ti?t ki?m chi phi? so v??i viê?c pha?i thuê di?ch vu? chuy?n d?n nhà tro? sinh viên. Nh?ng trong th?c t?. Có vô s? nh?ng h?n ch? s? khi?n cho công viê?c do?n nha? tro? cu?a sinh viên tr? nên m?t m?i h?n, m?t th?i gian h?n, th?m chí c?c k? t?n kém.

N?u thuê xe ba gác nh? ?ê? chuy?n nhà nhà tro?. Các b?n sinh viên se? ph?i ??i m?t v?i nguy c? b? ch? xe “hét giá”. Ch?a k? ??n, xe ba gác chuy?n d?n nhà sinh viên có không gian ch?t h?p, l?i ch?y x?c nên d? khi?n ?? dùng r?i v?, h? h?ng. Ch?a kê?, không có b?t k? ??m b?o nào v? tài s?n. T?c các b?n s? không ???c ??n bù khi x?y ra s? c?.

Nhi?u b?n sinh viên l?i ch?n chuy?n nhà b?ng xe máy. ?i?u ?ó có ngh?a các b?n s? ph?i di chuy?n qua l?i gi?a n?i ? c? và m?i vô s? l?n. Viê?c la?m na?y r?t m?t th?i gian, công s?c và chi phí x?ng xe h?n so v??i viê?c thuê xe d?n chuy?n nhà sinh viên. ?? ??c c?ng r?t d? b? h? h?i, thi?u sót khi t?? d?n chuy?n nhà b??ng xe ma?y.

D?ch v? chuy?n nhà Movinghouse

N?u các b?n là ng??i th??ng xuyên dùng m?ng xã h?i Facebook thì Movinghouse ch?c ch?n s? là th??ng hi?u không quá xa l?. ?ây là ??n v? cung c?p d?ch v? chuy?n d?n nhà uy tín t?i Thành ph? H? Chí Minh và duy nh?t có ??n h?n 580 l??t ?ánh giá ch?t l??ng trên facebook.

?i?m m?nh c?a chuy?n d?n nhà d?ch v? chuy?n nhà Movinghouse là ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, thân thi?n, trang thi?t b? h? tr? hi?n ??i. ?? ??c khi v?n chuy?n nhà tr?n gói giá r? ???c bao b?c c?n th?n, ch?ng tr?y x??c cùng v?i ???c b?o hi?m n?u x?y ra b?t k? thi?t h?i nào.

??n v? chuy?n nhà tr?n gói Movinghouse là công ty chuyên cung c?p d?ch v? v?n chuy?n v?n phòng làm vi?c, chuy?n nhà sinh viên t?t hàng ??u hi?n nay. V?i ??i ng? ph?c v? chuyên nghi?p, nhi?t tình, chúng tôi là th??ng hi?u ???c nhi?u b?n tr? l?a ch?n.

D?ch v? chuy?n nhà giá r? cho sinh viên t?i ??n v? chuy?n nhà tr?n gói Movinghouse có nhi?u ?u th? nh? thi?t b? ?a d?ng, hi?n ??i, ??i ng? nhân viên ???c ?ào t?o bài b?n, phong cách ph?c v? chuyên nghi?p…

Taxi t?i Thành H?ng

T?p ?oàn Thành H?ng là ??n v? g?o c?i trong l?nh v?c chuy?n d?n, ho?t ??ng t? n?m 1996. Xét v? s? nhân s?, s? xe và th? m?nh thì Thành H?ng hi?n là ??n v? d?n chuy?n l?n nh?t.

V?i l??ng xe ?ông ??o, ho?t ??ng r?ng kh?p Thành ph? H? Chí Minh, T?p ?oàn Thành H?ng luôn luôn s?n sàng ph?c v? các b?n vào b?t k? th?i ?i?m nào trong ngày. N?u b?n ch? mu?n thuê xe chuy?n nhà mà không c?n thuê ng??i khuân vác thì giá c??c c?a T?p ?oàn Thành H?ng l?i càng r?, dòng xe 500kh ch? v?i 145.000 ??ng cho 4km ??u tiên.

Taxi t?i 24h

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c v?n t?i, d?ch v? chuy?n tr? Sài Gòn c?a công ty taxi t?i 24h ???c ?ánh giá là m?t trong các công ty có ch?t l??ng t?t, giá c? ph?i ch?ng và có nhi?u ?u ?ãi nh?t.

V?i nhi?u ch? ?? ?u ?ãi, giúp các b?n sinh viên ti?t ki?m ???c kho?n chi phí t??ng ??i. M?t ?i?m c?ng n?a cho d?ch v? c?a 24h ?ó là d?ng c? tháo l?p ho?c các xe ch? ?? ??u ??t ch?t l??ng cao.

Ki?n Vàng

?i vào ho?t ??ng t? n?m 2012, công ty Ki?n Vàng ??n nay ?ã không ng?ng m? r?ng quy mô, gây d?ng s? uy tín trong l?nh v?c v?n chuy?n nói chung, trong d?ch v? chuy?n v?n phòng, d?n chuy?n nhà nói riêng.

Ki?n Vàng là m?t trong các doanh nghi?p chuyên cung c?p d?ch v? d?n chuy?n nhà sinh viên v?i phong cách làm vi?c chuyên nghi?p và nhi?t tình. ??c bi?t, có nhi?u gói d?ch v? d?n chuy?n nhà t?i Ki?n Vàng thích h?p v?i nhu c?u c?ng nh? túi ti?n c?a sinh viên.

Trên ?ây chúng tôi ?ã gi?i thi?u ??n các b?n ??c top 5 d?ch v? chuy?n d?n nhà sinh viên giá r? nh?t TPHCM hi?n nay. Chúc các b?n h?c t?p th?t t?t và có m?t hành trình thu?n l?i khi chuy?n ??n n?i ? m?i!

Leave a Reply