Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Top 10??n v? thuê ch? ng?i làm vi?c có v? trí “??P” t?i TP.HCM

Mô hình v?n phòng ??i di?n t?i Vi?t Nam ?ã hình thành khá lâu và phát tri?n m?nh ? các thành ph? l?n nh? TP.Hà N?i, Thành ph? H? Chí Minh, ?à n?ng. L?a ch?n m?t n?i làm vi?c ? v?n phòng ?o s? h?u v? trí thu?n ti?n giúp b?n ti?t ki?m th?i gian và chi phí trong quá trình di chuy?n. Do ?ó m?t ??a ch? “??p” ??y ?? ti?n ích c?a m?t v?n phòng, giá h?p lý luôn là l?a ch?n hàng ??u c?a các freelancer và công ty. Trong tr??ng h?p b?n ?ang b?n kho?n trong vi?c tìm ki?m m?t mô hình v?n phòng thông minh ? TPHCM, hãy cùng chúng tôi ?i?m danh nh?ng ?i?m s? h?u v? trí n?i b?t.

V?n phòng ??i di?n Elite

S? 23 ???ng 44 ph??ng Th?o ?i?n, qu?n 2, Sài Gòn. V?n phòng ??i di?n Elite t?a l?c ? phía ?ông TP.HCM, v? trí thu?n l?i cho vi?c di chuy?n ??n các qu?n lân c?n nh? qu?n 1, qu?n 3, Bình Th?nh.

V?n phòng chia s? Elite s? h?u khuôn viên ???c k?t h?p theo ki?u phong th?y s? h?u h? n??c và h? th?ng cây xanh t?o s? tho?i mái, trong lành khi b?n tham gia môi tr??ng làm vi?c ? ?ây. B?n mu?n không gian khép kín h?n ho?c ho?t ??ng nhóm riêng bi?t b?n có th? l?a ch?n cho mình t?i v?n phòng thông minh Elite m?t không gian chuyên nghi?p bên trong v?i ??y ?? trang thi?t b? k? thu?t c?n thi?t.

V?n phòng ?o Work Saigon

Work Saigon Coworking space t?a l?c ? ?i?n Biên Ph?, Qu?n 3, Sài Gòn. Không gian chung c?a v?n phòng thông minh Work Saigon là các b?c t??ng có màu g? than v?i ??y ?? nh?ng v?t d?ng c?n thi?t cho m?t v?n phòng.

Saigon coworking space

? qu?n Phú Nhu?n, Tp H? Chí Minh, không gian v?n phòng g?m 4 t?ng. T?ng 1 là v?n phòng nhóm sáng l?p v?n phòng thông minh Saigon t?ng 1 và 2 dành cho khách hàng s? h?u ch? ng?i c? ??nh và ch? ng?i t? do. Ch?a k? ??n t?ng 3 dành cho phòng h?p và có m?t kho?ng sân v??n, coffee dành th? giãn.

Office 168 coworking space

V?n phòng ??i di?n Office 168 s? h?u v? trí n?m ? Nguy?n Trãi qu?n 5 và Nguy?n Th? Minh Khai qu?n 1 ? Thành ph? H? Chí Minh. Di?n tích kho?ng 300m2 ???c xây trên m?t building t?i qu?n 5 theo mô hình Green Environment Office. Bên c?nh ?ó không gian chung ???c t?o nên là h? th?ng cây xanh và thi?t b? hi?n ??i v?i ??y ?? v?t d?ng c?n thi?t cho doanh nghi?p 3-5 ng??i.

Start Saigon coworking space

V? trí t?a l?c ? ???ng Nguy?n Th? Minh Khai qu?n 1 Tp H? Chí Minh, v?i h? th?ng ch? ng?i c? ??nh v?i gói Plus+ho?t ??ng 24/7. Nh?ng b?n làm vi?c t?i v?n phòng ??i di?n Start Saigon ch? y?u ho?t ??ng trong l?nh v?c CNTT, H? th?ng g?m s? h?u 4 t?ng không gian làm vi?c t? t?ng 1 t?i t?ng 4 tùy theo nhu c?u và s? l?a ch?n c?a b?n.

Dreamplex coworking space

V?n phòng ??i di?n Dreamplex s? h?u v? trí t?a l?c ? tòa nhà Miss áo dài s? 21 Nguy?n Trung Ng?n, qu?n 1 Sài Gòn t?a l?c trên ba t?ng 9-10-11 c?a tòa nhà. Di?n tích r?ng thi?t k? khá sáng t?o, t?ng trên thoáng ?ãng s? h?u 3 khu v?c dành cho bàn ng?i t? do làm vi?c theo nhóm nh?, có phòng h?p, phòng làm vi?c ?a d?ng các l?nh v?c khác nhau.

Khu công ngh? ph?n m?m ?HQG Thành ph? H? Chí Minh (vi?t t?t ITP)

N?m trong khu ?ô th? ??i h?c qu?c gia và là thành viên c?a chu?i khu công ngh? ph?n m?m Quang Trung. Không ch? h? tr? v?n phòng cho thuê giá r? mà còn là n?i h?i t? nhi?u startup trong l?nh v?c CNTT nên m?i ng??i có th? trao ??i kinh nghi?m h?c h?i l?n nhau.

V?n phòng ??i di?n Toong

Toong coworking co working space có ??a ch? t?i 126 Nguy?n Th? Minh Khai, qu?n 3, Tp H? Chí Minh, không gian ??p có cá tính và phong cách riêng. Should you have any issues concerning where and how you can utilize co working space, you possibly can e mail us on our own web-site. V?n phòng r?ng rãi thoáng mát bao ph? cây xanh, quy mô làm vi?c l?n. K?t h?p làm vi?c ? v?n phòng, coffee và nhà cùng không khí ??c tr?ng c?a câu l?c b?.

V?n phòng thông minh Circo

V?n phòng ??i di?n Circo có v? trí t?i ???ng Hoàng Di?u qu?n 4 Tp H? Chí Minh v?i thi?t k? m?, sáng t?o ti?n nghi và c?ng ??ng ???c ??t lên hàng ??u.

Trên ?ây là 10 ??a ?i?m mà chúng tôi g?i ý dành cho các b?n ? TP.HCM. N?u b?n c?n ???c h? tr? và hi?u rõ h?n v? vi?c thuê mô hình v?n phòng chia s? ?? làm vi?c, hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n hoàn toàn mi?n phí nhé!

Leave a Reply