Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

T?i sao các t? ch?c ngày càng yêu thích Coworking Space

Th?i ??i kinh t? chia s? bên c?nh s? tác ??ng c?a cách m?ng công ngh? 4.0 thì ý th?c cá nhân có xu h??ng hòa nh?p cùng t?p th? c?ng ???c khai thác thành v?n hóa làm vi?c m?i. Coworking ?ang là xu th? th?nh hành trên toàn th? gi?i trong ?ó có ??t n??c Vi?t Nam. Brad Neuberg là ng??i ?ã sáng t?o c?m t? không gian làm vi?c chung ??u tiên vào n?m 2005. Mô hình không gian làm vi?c chung ?ang phát tri?n v?i t?c ?? “ng?a bay” và gia t?ng m?t cách nhanh chóng. V?y nguyên nhân nào mà nh?ng ??n v? ngày càng yêu thích Coworking Space? V?n phòng cho thuê v?n phòng coworking space Office168 ?ã t?ng h?p m?t vài y?u t? lý gi?i nguyên do trên, cùng theo dõi bài vi?t sau ?ây nhé.

Con ng??i

Vi?c ??u t? ch?t xám và ?ào t?o ngu?n nhân l?c nhi?u là tiêu chí th? nh?t cho b?t k? doanh nghi?p nào. Theo t? Deskmag, 71% nhân viên cho r?ng h? c?m th?y kh? n?ng sáng t?o t?ng lên r?t nhi?u khi làm vi?c ? không gian làm vi?c chung. Bên c?nh ?ó, theo m?t nghiên c?u khác thì 64% s? khác cho r?ng kh? n?ng t?p trung c?a ng??i làm ???c nâng cao, x? lý công vi?c c?ng linh ho?t h?n. Kh? n?ng sáng t?o, t?p trung cao, s?c kh?e và tinh th?n làm vi?c ???c nh?ng ch? công ty ??c bi?t ?? ý. ?ây ???c xem là ti?n ?? cho vi?c ?i tìm chìa khóa thành công, thành b?i c?a ??n v?.

Giá tr? c?ng ??ng

Coworking Space giúp vi?c g?p g?, giao l?u gi?a nh?ng con ng??i m?i t? nh?ng n?n t?ng, ngành ngh?, l?nh v?c và c? nh?ng m?c tiêu khác nhau tr? nên thu?n l?i h?n h?t. Không ch? là s?c m?nh c? t?p th? n?i b?, mà là s?c m?nh c?ng ??ng ???c lan t?a theo hình th?c liên k?t trong không gian siêu “m?”. Nh?ng doanh nghi?p có th? l?ng nghe câu chuy?n th??ng hi?u, các thành t?u, bài h?c kinh nghi?m ?úc k?t ?ã có ???c, dù b?t k? m?c ?ích và ??ng l?c ti?p c?n nh? th? nào thì vi?c chia s? t? duy, chia s? ??nh h??ng c?ng t?o nên m?t c?ng ??ng ho?t ??ng b?ng ch?t xám ??y v?n minh.

Tính c?ng ??ng trong chia s? không gian làm vi?c hi?n ??i tác ??ng r?t l?n t?i l?i ích c?a nh?ng cá nhân. Sáng t?o – t??ng tác – h?c h?i, m? r?ng – t?o l?p m?i quan h? là 5 ?i?m n?i b?t và ph??ng pháp khai thác c?c kì hi?u qu?, công ty s? nhanh chóng nâng t?m ???c v? th? c?a mình, lan t?a s?c ?nh h??ng và m? r?ng ph?m vi ho?t ??ng nh? vào mô hình không gian làm vi?c chung.

Ti?n ích và s? t?ng tr??ng

M? v?n phòng làm vi?c hay doanh nghi?p ???c xem là công vi?c c?c k? t?n kém th?i gian, s?c l?c và ti?n b?c. N?u s? d?ng coworking s? mang t?i cho m?i ng??i m?t ngân sách ??u t? t?i thi?u. Bên c?nh ?ó, nó còn h?n ch? ???c nhi?u chi phí nh? thi?t l?p v?n phòng, v?n phòng ph?m và v?n hành hàng tháng. Tuy v?y, các b?n v?n s? t?n h??ng không gian mát l?nh bên trong trên tinh th?n “chia s?”.

Khi nhi?u ông l?n hòa nh?p xu h??ng

Nhi?u t?p ?oàn, t? ch?c l?n có ti?ng t?m c?ng b?t ??u nh?n ra làm vi?c ? không gian coworking là m?t cách gián ti?p giúp nâng cao thái ?? và tinh th?n làm vi?c cho các nhân viên g?n bó lâu n?m v?i mình.

Tuy nhiên, l?i ích tài chính nh?n ???c khi ch?n không gian làm vi?c chung ch? ?úng v?i nh?ng nhóm trên 10 ng??i, vi?c v?n hành và duy trì m?t v?n phòng thông th??ng tính ra còn ti?t ki?m h?n t?ng s? ti?n ??n v? ph?i tr? ?? có nhi?u h?n 15 gh?. Thông qua c?ng ??ng các thành viên ??n t? nhi?u l?nh v?c, nh?ng công ty l?n và c? doanh nghi?p n??c ngoài ?ã nh?n ra coworking space là m?t n?i thú v? ?? ti?p c?n các doanh nghi?p kh?i nghi?p và công ty nh?, rút ng?n kho?ng cách g?p g? và nhanh chóng bi?n h? tr? thành khách hàng c?a mình.

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-11-27/sai-gon-working.jpg

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2019-01-03/22729227_1986180014985725_5213661141090590330_n.jpg

https://office168.vn/static/upload/users/office168.vn/20200110/van-phong-tron-goi.jpg?v=27838046

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-08-17/Ket-hop-van-phong-ao-va-van-phong-chia-se-quan-5-nhu-the-nao-cho-hieu-qua-2.jpg

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-11-03/2539cf74-56a0-4352-81bc-24caf38ca05f.jpg

https://office168.vn/_thumbs/w0-h0-q80-b0-f0-v0.1-eorig-wt0/static/upload/users/office168.vn/201911/01/Khong-gian-lam-viec-Office168.jpg?v=v0.1r12&t=6ef0f1df

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-08-31/van-phong-chia-se-co-phu-hop-voi-nganh-thiet-ke-khong-2.jpg

https://office168.vn/static/upload/office168.vn/2017-09-05/9-ly-do-khien-van-phong-chia-se-phu-hop-voi-cong-ty-khoi-nghiep-1.jpg

Leave a Reply