Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

m?t s? m?o v?t chuy?n nhà nhanh

D?n chuy?n nhà có nhi?u vi?c v?t v? ?? làm nh? chu?n b?, d?n d?p, s?p x?p, v?n chuy?n, tháo l?p ?? ??c…Tuy nhiên n?u b?n n?m ???c các m?o chuy?n nhà d??i ?ây thì th?i gian chuy?n nhà s? ???c rút ng?n nhanh chóng, ??ng th?i b?n không ph?i m?t nhi?u công s?c. Vi?c chuy?n nhà tr? nên ??n gi?n h?n bao gi? h?t v?i 18 m?o v?t khi chuy?n nhàkhông ph?i ai c?ng bi?t!!!

1. L?p danh sách ?? ??c c?n chuy?n nhà

M?o chuy?n nhà nhanh này giúp cho các b?n ch? ??ng ki?m soát ???c nh?ng ?? c?n thi?t ?? chuy?n nhà. ??m b?o b?n s? không b? sót b?t k? ?? nào khi chúng ?ã ???c li?t kê vào danh sách.

2. D?n m?t s? ?? dùng l?t v?t tr??c

Hãy chia công vi?c d?n d?p ra làm nhi?u ph?n. N?u d?n d?p phòng cá nhân hãy chú ý t?i m?t s? ?? dùng nh?, ti?p ?ó hãy d?n ??n t? qu?n áo. B?n có th? s?p x?p chúng theo b?t c? trình t? nào b?n thích tuy nhiên hãy nh? cách d?n nhà khoa h?c chính là: thu d?n ?? v?t tr??c, ?? l?n sau, m?i vi?c còn l?i s? d? dàng h?n.

3. Ch?p hình dây n?i các thi?t b? ?i?n t? tr??c khi rút

Khi rút ra th? nào thì g?n nh?ng m?i n?i tr? l?i c?ng y nh? th?. Vi?c ch?p ?nh tr??c giúp b?n thu?n l?i l?p ??t chính xác. Tránh tr??ng h?p c?m nh?m ph?i ch?nh s?a l?i nhi?u l?n, th?m chí là làm h?ng m?t s? thi?t b?.

4. Chu?n b? s?n m?t s? d?ng c? ?óng gói

Tr??c khi b?t tay vào d?n ?? ??c b?n nên chu?n b? s?n các v?t d?ng c?n thi?t cho vi?c chuy?n d?n nhà. H?n ch? tr??ng h?p ?ang làm thì phát sinh ph?i ch?y ?i mua. M?t s? g?i ý nh?: thùng carton – thùng x?p – b?ng keo – túi nilon- dao kéo – k?m búa – Tua vít …Và nh? dùng chúng xong ph?i ?? l?i ch? c?, không m?t th?i gian tìm ki?m.

5. ?? các ?? có liên quan g?n nhau

Khi tháo ?èn, qu?t, máy móc, c?n b? ?c vít ho?c các ph? ki?n vào m?t túi ??ng nh?, sau ?ó khi cho ?? ??c vào thùng carton ?óng gói, nh? cho túi ?c vít này vào chung. ?? ??m b?o h?n có th? dùng dây c?t chúng dính l?i v?i nhau. Có nh? v?y ?? ??c m?i không b? m?t và b?n có th? nhanh chóng tìm ???c nh?ng th? các b?n c?n khi d?n t?i nhà m?i.

6. T? t?o tay c?m trên thùng carton

?ây là m?t bí quy?t chuy?n nhà chuyên nghi?p nhà nhanh c?c k? h?u ích. ? gi?a thân trên thùng carton, b?n ch? c?n dùng dao s?t khoét 2 l? nh? hình ch? nh?t hay tam giác ??i di?n. V?y là nh? “?i?m t?a” này mà b?n có th? d? dàng nh?c ?? m?t cách ch?c ch?n, nh? nhàng mà không s? b? r?i v? .

7. Bí quy?t ?óng gói qu?n áo nhanh g?n

Hãy tìm túi nilon l?n ho?c túi ??ng rác s?ch (nên l?a ch?n màu tr?ng trong ?? không làm lem màu lên qu?n áo). Sau ?ó ?? ?? dùng nguyên trên móc và dùng túi nilon b?c xung quanh (kho?ng 20-30 móc) sao cho túi ?? ??y ??n, r?i s? d?ng dây c?t c? ??nh.

V?y là khi ??n nhà m?i, các b?n ch? c?n treo qu?n áo lên, tháo b? túi nilon là xong, không ph?i x?p t?ng cái m?t. N?u có th?i gian b?n có th? cu?n tròn qu?n áo ?? ti?t ki?m không gian.

8. ?ánh d?u trên thùng carton

Cách chuy?n nhà nhanh ti?p theo là ?ánh d?u lên t?ng thùng carton. “?? nhà b?p”, “?? phòng khách”, “nhà v? sinh”, “sách v?”, “chén d?a”, “?? c?a anh A”, “?? c?a ch? B”,…N?u c?n th?n h?n các b?n có th? dán thêm m?t t? gi?y nh? li?t kê c? th? nh?ng ?? l?u trong thùng. Nh? ?ó các b?n có th? d? dàng tìm ???c ?? ??c mong mu?n khi c?n ?? s?p x?p, hoàn thi?n vi?c chuy?n nhà.

9. Rã ?ông t? l?nh tr??c 1 ngày chuy?n d?n nhà

T? l?nh khi d?n chuy?n nhà ?i bu?c ph?i trong tr?ng thái khô ráo m?i ??m b?o an toàn. Do ?ó b?n hãy nh? x? lý h?t th?c ph?m và rã ?ông t? l?nh tr??c 1 ngày hay ít nh?t là 8 ti?ng nhé!

10. Lên ý t??ng s?p x?p t?i ch? ? m?i

Khi d?n t?i n?i ? m?i các b?n mu?n ?? gi??ng góc nào, ?? t? l?nh, máy gi?t và g?n máy l?nh ? ?âu,…? Hãy suy ngh? tr??c, ho?c t?t h?n là v? s? ?? n?i ? m?i và ghi chú k?, ??c bi?t là các ?? ??c có kích th??c l?n và n?ng.

11.T? ?óng gói nh?ng ?? dùng cá nhân

V?i kinh nghi?m d?n chuy?n nhà c?a mình, Saigon Express khuyên b?n dù dùng d?ch v? d?n chuy?n nhà tr?n gói th? nh?ng v?n nên t? ?óng gói nh?ng ?? ??c mang tính cá nhân nh? qu?n áo, n?i y, sách v? h? s? quan tr?ng, ?? trang ?i?m, m? ph?m,…. B?i b?n là ng??i hi?u rõ chúng nh?t. Nh?ng nhân viên chuy?n d?n dù có nhi?u kinh nghi?m c?ng có th? thi?u sót ho?c ?óng gói không gi?ng v?i ý mu?n c?a b?n!

12. Dán b?ng dính lên g??ng

Khi di chuy?n, g??ng d? b? xê d?ch, xê d?ch l?n có th? làm g??ng bung ra kh?i khung và v?. Bí quy?t dành cho các b?n là dính b?ng dính hình ch? X tr??c khi qu?n màng PE và ?óng gói. Vi?c này giúp gi? g??ng c? ??nh và tránh s? n?t v?.

13. ?óng gói m?t chi?c h?p cho ngày ??u tiên

Có r?t nhi?u thùng trong ngày ??u tiên d?n ??n ch? ? m?i? Và các b?n không th? l?c thùng A ch? ?? l?y gi?y v? sinh, l?c thùng B ?? tìm ki?m bàn ch?i ?ánh r?ng, sau ?ó m? tung thùng ??ng qu?n áo ?? tìm ?? ng?.

M?t m?o chuy?n nhà nhanh b?n c?n ghi nh?, ?ó là ?óng gói riêng m?t thùng ch?a các ?? dùng thi?t y?u c?n dùng trong ngày cu?i cùng ? n?i ? c? và ??u tiên ? ch? ? m?i.

14. G?i con nh? ? nhà ng??i quen

Tr? em t? kho?ng 6 tu?i có th? giúp ?? b?n trong vi?c d?n chuy?n nhà. Nh?ng n?u các bé nh? h?n s? d? qu?y khóc làm b?n b?n r?n thêm, th?m chí b?c b?i. T?t nh?t nên s?p x?p g?i nh? con nh? ? nhà ng??i quen, v?a ?? tr? ???c ch?m sóc t?t h?n, v?a giúp các b?n có th? t?p trung chuy?n d?n.

15. T?n d?ng vali (có bánh xe) ?? ??ng v?t n?ng

Thay vì bê vác các thùng ?? n?ng thì b?n ch? c?n kéo vali m?t cách nh? nhàng. V?i kinh nghi?m d?n ?? d?n chuy?n nhà này, nh?ng ?? ??c có kh?i l??ng l?n nên ?u tiên ?? trong vali nh? sách v?, các d?ng c? nhà b?p,….

16. ?? l?ng trong ??

?ây là cách chuy?n d?n nhà hay các b?n có th? áp d?ng. ?ó là t?n d?ng t?ng không gian tr?ng ?? s?p x?p ??. Hãy liên t??ng ??n búp bê nga Matryoshk. Theo ?ó nh?ng ?? dùng l?n s? ??ng m?t s? ?? nh?, các ?? nh? ??ng các ?? nh? h?n.

17. ?óng gói ?? ??c d? v? nhanh g?n

Dùng x?p n?, túi gi?y ?? b?c ly tách. B?n c?ng có th? t?n d?ng kh?n m?t, kh?n bông, qu?n áo ?? b?c ly, ??a b?ng s? ho?c th?y tinh tr??c khi cho vào thùng carton.

18. C? ??nh t? ??

Bàn h?c, t? qu?n áo th??ng có nh?ng ng?n kéo nh?. B?n c?n qu?n màng PE xung quanh ?? c? ??nh, giúp chúng ?óng kín không b? xô ra khi di chuy?n.

chú ý tr??c khi qu?n màng có th? tháo các tay c?m nhô ra, n?u không chúng s? d? b? cong vênh và v??ng víu, th?n chí gãy khi d?n chuy?n nhà .

m?t s? bí quy?t khi d?n chuy?n nhà tuy ??n gi?n nh?ng s? giúp các b?n chuy?n nhà nhanh chóng, khoa h?c, không ph?i m?t nhi?u công s?c và h?n ch? t?i ?a nhiêu r?i ro. Áp d?ng ngay và các b?n s? nh?n th?y hi?u qu? rõ ràng. ??ng quên chia s? v?i b?n bè ng??i thân n?u h? c?ng ?ang có ý mu?n chuy?n nhà nhé!

Leave a Reply