Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

M?t s? bí quy?t c?c hay ho ?? giúp các b?n chuy?n nhà nhanh chóng

Có hàng tá vi?c c?n làm khi d?n chuy?n nhà nên sai sót, nh?m l?n r?t d? x?y ra trong th?i ?i?m này. Các bí quy?t ??n gi?n d??i ?ây s? giúp cho công vi?c d?n chuy?n nhà tr? nên hi?u qu? và nh? nhàng h?n.

1. Ch?n th?i ?i?m thích h?p

Chuy?n nhà là m?t vi?c r?t quan tr?ng, mang l?i ni?m vui, ni?m h?nh phúc và s? h?ng kh?i cho các thành viên trong gia ?ình. Chính vì v?y, b?n nên d? trù và chu?n b? th?t t?t cho công vi?c này.

2 tháng là m?t kho?ng th?i gian v?a ?? ?? các b?n hoàn t?t t?t c? nh?ng công vi?c c?n thi?t tr??c khi chuy?n ?i. Và hãy ch?c ch?n ngày d?n chuy?n nhà là ngày lành tháng t?t d?a trên l?ch âm và ngày tháng n?m sinh c?a ng??i tr? c?t gia ?ình các b?n.

Trong kho?ng 8 tu?n chu?n b?, hãy tính toán, cân nh?c th?t k? v? ph??ng th?c và th?i gian di chuy?n. B?n c?ng c?n tính ??m m?t s? ?? ??c nào nên ?em theo, nh?ng ?? nào không c?n ?? lên k? ho?ch ?óng gói cho phù h?p. Có th? các b?n ch?a t?ng ngh? t?i chuy?n này, song d?n chuy?n nhà là m?t c? h?i t?t ?? d?n d?p, phân lo?i ?? dùng trong nhà. Hãy ch?n l?c và ch? mang theo nh?ng món ?? c?n thi?t và th??ng xuyên dùng.

2. ?óng gói ?? b?ng cách nào?

N?u b?n có ?i?u ki?n và không mu?n m?t nhi?u th?i gian cho vi?c ?óng gói ?? ??c thì hãy tìm ??n d?ch v? chuy?n nhà v? d?n chuy?n nhà tr?n gói c?a m?t s? ??n v? v?n chuy?n. H? có t?t c? công c? ?óng gói ?? kích c?, ??m b?o di chuy?n ?? an toàn.

Còn n?u mu?n ti?t ki?m chi phí h?n, b?n hãy ??n siêu th? ho?c các c?a hàng t?p hóa h?i mua thùng gi?y (các-tông) r?i mang v? nhà t? ?óng gói. Trên th?c t?, ch? ??ng trong vi?c ?óng gói ?ô v?n t?t h?n c? vì b?n chính là ng??i hi?u rõ nh?t nh?ng món ?? trong nhà mình. Bên c?nh ?ó, chính tay mình ?óng gói s? giúp cho b?n nh? và xác ??nh rõ món ?? nào ???c ?óng trong thùng nào, vi?c tháo d? sau khi v? nhà m?i c?ng vì th? mà nhanh chóng h?n.

3. Ghi chú rõ ràng bên ngoài thùng các-tông

Sai l?m nên tránh khi ?óng gói ?ô là không ghi chú b?t c? thông tin nào bên ngoài. M?c dù bi?t r?t rõ tài s?n c?a mình tuy nhiên vi?c dò d?m t?ng thùng ?? c?ng làm cho các b?n t?n không ít th?i gian.

Chính vì v?y, sau khi ?ã ?óng gói ?? vào thùng gi?y, hãy l?y bút d? ghi chú m?t s? thông tin c? b?n v? ?? ??c bên trong. Thùng nào ch?a ?? ?? ? phòng khách, thùng nào ch?a d?ng c? nhà b?p,… b?n c?ng nên ghi rõ ?? h?n ch? nh?m l?n và vi?c s?p x?p vào ch? ? m?i c?ng d? dàng h?n, ti?t ki?m th?i gian và công s?c h?n.

4. Gói g?n nh?ng món l?t v?t

Có nhi?u món n?i th?t bu?c ph?i tháo r?i t?ng b? ph?n m?i có th? di chuy?n ???c. Trong tr??ng h?p này, ?? h?n ch? th?t l?c ?c vít tháo ra t? ?? ??c n?i th?t, hãy gói ghém chúng th?t c?n th?n r?i dán nhãn ghi chú bên ngoài.

V?i thi?t b? ?i?n t? khi tháo r?i, b?n c?ng nên làm t??ng t? nh? v?y. Bên c?nh ?ó, hãy ch?p l?i m?t s? thông s? t? ?? ?i?n t? ?? tránh nh?m l?n và d? l?p ghép khi chuy?n t?i ch? ? m?i.

5. Không ?óng gói chung ?? ??c

Có m?t ?i?u b?n nên ghi nh? khi ?ang có k? ho?ch chuy?n nhà s?p t?i, ?ó là nên phân bi?t rõ ràng nh?ng ?? dùng và cách ?óng gói chúng. Có th? ?óng gói m?t s? món ?? có ch?c n?ng t??ng t? nhau chung nhau. Nh?ng ??i v?i nh?ng món ?? khác ch?c n?ng hoàn toàn, hãy ?óng gói riêng. N?u mu?n g?n gàng h?n, ít nh?t các b?n c?ng c?n gói riêng t?ng cái m?t tr??c khi cho chúng vào h?p ??ng chung.

6. B?o v? các món ?? d? v?

?? h?n ch? t?i ?a h? h?ng, s?t m? cho nh?ng món ?? d? v?, các b?n c?n chu?n b? nh?ng v?t d?ng c?n thi?t ?? lót ?? nh? x?p b?o v?, b?t bi?n, gi?y gói bubble,… ?? b?c bên ngoài. Khi ?óng gói, các b?n nên dùng m?t vài l?p gi?y gói ?? ??m b?o toàn b? s?n ph?m ???c ??m k? càng, n?u c?n thi?t hãy chèn kh?n xung quanh tr??c khi x?p nh?ng món ?? d? v? vào h?p. ??c bi?t, b?n nên chú ý b?o v? m?t s? góc c?nh c?a món ??.

If you liked this article and you would like to collect more info concerning chuy?n nhà chuyên nghi?p please visit our own page. 7. Chuy?n và x?p ?? dùng lên xe

?? H?n ch? ?? ??c b? h? h?i, các b?n nên chu?n b? x?p, dây ch?ng,… ?? b?o v? ?? ??c. Khi s?p x?p ?? lên xe, nên tuân th? nguyên t?c ?? n?ng, c?ng k?nh (máy gi?t, máy r?a chén, gh? sofa,…) x?p lên tr??c, sau ?ó ??n các món ?? nh? nhàng h?n, tránh l?c ?è n?ng lên ?? v?t phía d??i. Hãy ?? nh?ng món ?? d? v? riêng m?t góc.

N?u không yên tâm v?i b??c chuy?n nhà chuyên nghi?p và s?p x?p ?? này, các b?n hoàn toàn có th? nh? ??n s? tr? giúp c?a m?t công ty v?n t?i vì h? chuyên nghi?p trong l?nh v?c này. T?t nhiên h? c?ng có ?i?u kho?n b?o v? ?? ??c c?a b?n và s? ??n bù thi?t h?i trong tr??ng h?p x?y ra h?ng hóc.

Leave a Reply