Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 

Danh sách nh?ng v?n phòng chia s? v?n phòng ??i di?n t?i Thành ph? Hà N?i

N?m 1995, mô hình làm vi?c chung ??u tiên mang tên C-base m?i ra ??i và t?i n?m 2002, khi m?ng wifi tr? nên ph? bi?n giúp vi?c truy c?p internet tr? nên d? dàng h?n. N?i ?ây m?i tr? thành không gian làm vi?c mang tính c?ng ??ng, m?t ??a ?i?m m?i ng??i có th? cùng nhau làm vi?c, g?p g? và giao l?u.

M?t vài n?m sau, ng??i ?àn ông tên Brad Neuberg chính th?c cho ra m?t không gian {làm vi?c chung|coworking space ??u tiên t?i San Francisco, cung c?p các ti?n ích và t? ch?c các ho?t ??ng giao l?u. N?m 2003, lo?i hình m?i này ?ã thu hút h?n 100.000 thành viên và ??t con s? 1.180.000 ng??i tham gia vào n?m 2017.

{Coworking Space|V?n phòng ?o|V?n phòng chia s?|V?n phòng thông minh|V?n phòng ??i di?n} ?ã vào du nh?p vào Vi?t Nam m?t vài n?m tr? l?i ?ây, {v?n phòng|v?n phòng làm vi?c} chia s? ho?c cho thuê ch? ng?i làm vi?c, {Coworking Space|V?n phòng ?o|V?n phòng chia s?|V?n phòng thông minh|V?n phòng ??i di?n} là d?ch v? cung c?p cho ng??i dùng m?t không gian làm vi?c có ??y ?? {nh?ng|các} ch?c n?ng c?a m?t {v?n phòng|v?n phòng làm vi?c} chuyên nghi?p nh? {nh?ng|các} thi?t b? máy v?n phòng, photocopy, fax, scan, wifi, th?c u?ng… {Office168|Coworking space Office168|??n v? thuê ch? ng?i làm vi?c Office168|v?n phòng Office168} {có ??a ch?|t?a l?c|n?m ?|??a ch? t?i} {cao ?c ??i Thanh Bình|??i Thanh Bình Building|tòa nhà ??i Thanh Bình|cao ?c v?n phòng ??i Thanh Bình building} s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM xin gi?i thi?u {nh?ng|các} không gian làm vi?c sáng t?o giúp cho c?ng ??ng có thêm {nh?ng|các} l?a ch?n cho riêng mình.

{Toong coworking space|V?n phòng ?o Toong|V?n phòng chia s? Toong|V?n phòng thông minh Toong|V?n phòng ??i di?n Toong}

??a ?i?m phù h?p cho {nh?ng|các} startup hay freelancer mu?n làm vi?c yên t?nh. Không gian r?ng rãi, ??y tính ngh? thu?t, kích thích sáng t?o ???c ?ánh giá là ?i?m m?nh nh?t c?a Toong v?i nhi?u công c? h? tr? làm vi?c khác nhau. {Toong coworking space|V?n phòng ?o Toong|V?n phòng chia s? Toong|V?n phòng thông minh Toong|V?n phòng ??i di?n Toong} có nhi?u không gian m? thi?t k? tuy?t ??p h? tr? t? ch?c {nh?ng|các} h?i th?o, s? ki?n.

Các bu?i sinh ho?t c?ng ??ng c?ng b?t ??u ???c gi?i thi?u t?i {Toong coworking space|v?n phòng ?o Toong|v?n phòng chia s? Toong|v?n phòng thông minh Toong|v?n phòng ??i di?n Toong}. Ngoài ra, {Toong coworking space|v?n phòng ?o Toong|v?n phòng chia s? Toong|v?n phòng thông minh Toong|v?n phòng ??i di?n Toong} c?ng có {nh?ng|các} phòng ngh? ch?i game, ?? {nh?ng|các} thành viên có th? th? giãn sau {nh?ng|các} gi? làm c?ng th?ng m?t m?i. M?t ?i?m m?nh khác là v?i 2 ??a ?i?m, {nh?ng|các} thành viên có th? có {nh?ng|các} l?a ch?n ch? làm khác nhau tùy v?i l?ch làm vi?c và th?i gian c?a mình. ?i?m tr? là chi phí cho {nh?ng|các} d?ch v? còn khá cao so v?i m?c chi tiêu ? {Hà N?i|Th? ?ô Hà N?i|Thành ph? Hà N?i|TP.Hà N?i}.

{COGO coworking space|V?n phòng ?o COGO|V?n phòng chia s? COGO|V?n phòng thông minh COGO|V?n phòng ??i di?n COGO}

V?i ??i ng? sáng l?p và qu?n lý là {nh?ng|các} ng??i sáng l?p và {nh?ng|các} c?u qu?n lý c?p cao có h?n 15 n?m kinh nghi?m v?n hành chu?i h? th?ng siêu th? ?i?n máy Tr?n Anh, {COGO coworking space|v?n phòng ?o COGO|v?n phòng chia s? COGO|v?n phòng thông minh COGO|v?n phòng ??i di?n COGO} ???c ??u t? bài b?n và ??ng b?. ??t ??a ch? t?i {nh?ng|các} tòa nhà {v?n phòng|v?n phòng làm vi?c} h?ng A-B cao c?p t?i {Hà N?i|Th? ?ô Hà N?i|Thành ph? Hà N?i|TP.Hà N?i}. {Vì v?y|Chính vì v?y|Do v?y|Do ?ó|B?i v?y|V?y nên|Vì th?|Chính vì th?} không gian làm vi?c t?i {COGO coworking space|v?n phòng ?o COGO|v?n phòng chia s? COGO|v?n phòng thông minh COGO|v?n phòng ??i di?n COGO} ???c ?ánh giá cao v? thi?t k? {v?n phòng|v?n phòng làm vi?c} và trang thi?t b?.

{UP coworking space|V?n phòng ?o UP|V?n phòng chia s? UP|V?n phòng thông minh UP|V?n phòng ??i di?n UP}

{UP coworking space|V?n phòng ?o UP|V?n phòng chia s? UP|V?n phòng thông minh UP|V?n phòng ??i di?n UP} ???c ra ??i vào tháng 3 n?m 2016 nh?ng ý t??ng v? mô hình không gian làm vi?c chung {UP coworking space|v?n phòng ?o UP|v?n phòng chia s? UP|v?n phòng thông minh UP|v?n phòng ??i di?n UP} ?ã ???c ?p ? t? r?t lâu tr??c ?ó.

{UP coworking space|V?n phòng ?o UP|V?n phòng chia s? UP|V?n phòng thông minh UP|V?n phòng ??i di?n UP} có 02 gói d?ch v? chính: Thành viên linh ho?t và thành viên tháng v?i ?u ?ãi cho thành viên ??ng ký dài h?n. {Bên c?nh ?ó|Ngoài ra|Ch?a k?|Ch?a k? ??n|Thêm n?a}, {UP coworking space|v?n phòng ?o UP|v?n phòng chia s? UP|v?n phòng thông minh UP|v?n phòng ??i di?n UP} cung c?p gói d?ch v? v?n phòng ?o và cho thuê phòng h?p.

{UP coworking space|V?n phòng ?o UP|V?n phòng chia s? UP|V?n phòng thông minh UP|V?n phòng ??i di?n UP} h? tr? s? phát tri?n c?a thành viên và {công ty|??n v?|doanh nghi?p} thông qua vi?c t? v?n, ??nh h??ng và k?t n?i v?i {nh?ng|các} ??i tác, nhà ??u t? tin c?y trong m?ng l??i r?ng và m?nh m? c?a {UP coworking space|v?n phòng ?o UP|v?n phòng chia s? UP|v?n phòng thông minh UP|v?n phòng ??i di?n UP}.

{Funny coworking space|V?n phòng ?o Funny|V?n phòng chia s? Funny|V?n phòng thông minh Funny|V?n phòng ??i di?n Funny}

{Funny coworking space|V?n phòng ?o Funny|V?n phòng chia s? Funny|V?n phòng thông minh Funny|V?n phòng ??i di?n Funny} ???c thi?t k? v?i không gian chung k?t n?i gi?a {nh?ng|các} thành viên làm vi?c, không gian ??c sách dành cho Startup-er tr?i nghi?m và th? giãn. N?m ngay trên ??a ?i?m ???ng Tây S?n, {Funny coworking space|v?n phòng ?o Funny|v?n phòng chia s? Funny|v?n phòng thông minh Funny|v?n phòng ??i di?n Funny} t?o {nh?ng|các} gói d?ch v? phù h?p v?i ??i t??ng cá nhân, c?n có ??a ?i?m làm vi?c m?. Bên c?nh ?ó, {Funny coworking space|v?n phòng ?o Funny|v?n phòng chia s? Funny|v?n phòng thông minh Funny|v?n phòng ??i di?n Funny} còn ph?c v? ?? ?n tr?a, ?n v?t t?i v? trí t?ng 1. ?i?m m?nh ? {Funny coworking space|v?n phòng ?o Funny|v?n phòng chia s? Funny|v?n phòng thông minh Funny|v?n phòng ??i di?n Funny} ???c ?ánh giá ? giá c? {nh?ng|các} gói d?ch v? phù h?p.

{iHouse coworking space|V?n phòng ?o iHouse|V?n phòng chia s? iHouse|V?n phòng thông minh iHouse|V?n phòng ??i di?n iHouse}

M?t không gian m? thân thi?n, g?n g?i cho {nh?ng|các} ai thích v??n cây, thiên nhiên. Ch? m?t {l?u ý|chú ý} nh? là ??a ?i?m h?i khó tìm vì n?m t?n sâu trong ngõ, không ?? ???c nhi?u xe. If you have any type of questions concerning where and ways to utilize thuê v?n phòng coworking space, you could contact us at the webpage. {Giá|M?c giá|Giá c?|Giá thành} thì khá d? ch?u, có ph?c v? trà n??c, m?t s? món ?? ?n v?t n?a.

{Y-nest coworking space|V?n phòng ?o Y-nest|V?n phòng chia s? Y-nest|V?n phòng thông minh Y-nest|V?n phòng ??i di?n Y-nest}

???c phát tri?n b?i {nh?ng|các} nhà sáng l?p thu?c th? h? Y-Generation, {Y-nest coworking space|v?n phòng ?o Y-nest|v?n phòng chia s? Y-nest|v?n phòng thông minh Y-nest|v?n phòng ??i di?n Y-nest} ??t m?c tiêu không ch? cung c?p không gian làm vi?c mà còn xây d?ng m?t c?ng ??ng hi?n ??i, n?ng ??ng, v?n minh và không ng?ng m? r?ng.

{Kicoworking coworking space|V?n phòng ?o Kicoworking|V?n phòng chia s? Kicoworking|V?n phòng thông minh Kicoworking|V?n phòng ??i di?n Kicoworking}

{Kicoworking coworking space|V?n phòng ?o Kicoworking|V?n phòng chia s? Kicoworking|V?n phòng thông minh Kicoworking|V?n phòng ??i di?n Kicoworking} là m?t trong {nh?ng|các} không gian h?p tác l?n nh?t t?i {Hà N?i|Th? ?ô Hà N?i|Thành ph? Hà N?i|TP.Hà N?i} v?i t?ng di?n tích 1405m2. {Kicoworking coworking space|V?n phòng ?o Kicoworking|V?n phòng chia s? Kicoworking|V?n phòng thông minh Kicoworking|V?n phòng ??i di?n Kicoworking}, ???c chính th?c ?i vào ho?t ??ng vào ngày 21 tháng 10 n?m 2017, t?o c? h?i cho m?i ng??i kinh nghi?m và s? d?ng không gian {v?n phòng|v?n phòng làm vi?c} hàng ??u c?a Vi?t Nam

{Coffice coworking space|V?n phòng ?o Coffice|V?n phòng chia s? Coffice|V?n phòng thông minh Coffice|V?n phòng ??i di?n Coffice}

Chuy?n t? ??a ?i?m c? t? Tr?n Qu?c To?n sang Hàm Long, nên ??a ?i?m r?ng rãi, ??p và thoáng ?ãng h?n. Không gian hi?n ??i, ?m cúng. {Coffice coworking space|V?n phòng ?o Coffice|V?n phòng chia s? Coffice|V?n phòng thông minh Coffice|V?n phòng ??i di?n Coffice} gi? liên k?t cùng v?i Argento, m?i l?n mu?n u?ng cafe ho?c trà b?n có th? g?i ch? không c?n t? pha nh? tr??c.

{BisHub coworking space|V?n phòng ?o BisHub|V?n phòng chia s? Coffice|V?n phòng thông minh BisHub|V?n phòng ??i di?n BisHub}

{BisHub coworking space|V?n phòng ?o BisHub|V?n phòng chia s? Coffice|V?n phòng thông minh BisHub|V?n phòng ??i di?n BisHub} t?o ra m?t không gian làm vi?c hi?n ??i, chuyên nghi?p và sáng t?o v?i c? s? v?t ch?t ti?n nghi và ch?t l??ng d?ch v? hàng ??u ??t tiêu chu?n qu?c t?, dành cho {nh?ng|các} {công ty|??n v?|doanh nghi?p} kh?i nghi?p, {nh?ng|các} {công ty|??n v?|doanh nghi?p} v?a và nh? nh?ng v?i chi phí ti?t ki?m ??n 50%. T?i sao l?i ti?t ki?m 50%: vì chúng tôi giúp {nh?ng|các} {công ty|??n v?|doanh nghi?p} chia s? {nh?ng|các} chi phí chung nh? phòng h?p, L? tân, b?o v?, khu gi?i trí, khu ngh? ng?i, B?p, phòng ti?p khách…

{Belink coworking space|V?n phòng ?o Belink|V?n phòng chia s? Belink|V?n phòng thông minh Belink|V?n phòng ??i di?n Belink}

V?i di?n tích {v?n phòng|v?n phòng làm vi?c} g?n 700m2, {Belink coworking space|v?n phòng ?o Belink|v?n phòng chia s? Belink|v?n phòng thông minh Belink|v?n phòng ??i di?n Belink} cung c?p môi tr??ng làm vi?c ch?t l??ng t?t nh?t cho {nh?ng|các} {v?n phòng|v?n phòng làm vi?c} d?ch v? theo yêu c?u, {v?n phòng|v?n phòng làm vi?c} chia s?, {co-working space|v?n phòng ?o|v?n phòng chia s?|v?n phòng thông minh|v?n phòng ??i di?n}, phòng h?p và {nh?ng|các} d?ch v? khác.

{N?u|Tr??ng h?p|Trong tr??ng h?p} {công ty|??n v?|doanh nghi?p} b?n th??ng xuyên có khách hàng ??n và s? l??ng nhân viên l?n. Hãy cân nh?c ??n vi?c thuê {v?n phòng|v?n phòng làm vi?c} t?i {nh?ng|các} tòa nhà {v?n phòng|v?n phòng làm vi?c} chuyên nghi?p. ??i v?i sàn {v?n phòng|v?n phòng làm vi?c} t? thuê, khách hàng s? c?n thêm {nh?ng|các} ??n v? Thi?t k? và Thi công v?n phòng.