Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Danh sách ??a ch? v?n phòng thông minh t?i TP.Hà N?i, TP H? Chí Minh

Thu?t ng? v?n phòng thông minh hi?n ?ang n? r? nhanh t?i các trung tâm l?n nh? Thành ph? Hà N?i, TPHCM,.. và d?n tr? thành xu h??ng m?i trong l?nh v?c ?i thuê v?n phòng làm vi?c. ?ã có khá nhi?u d?ch v? cho thuê v?n phòng coworking space v?n phòng ??i di?n ra ??i nh? Regus, Toong, CoGo, Ucommune, JustCo,… V?n phòng ?o ???c ?ánh giá là ??a ?i?m làm vi?c chung, ti?n l?i và có tính c?ng ??ng khi k?t h?p ???c khá nhi?u ti?n ích d?ch v?. Hãy cùng Coworking space Office168 có ??a ch? cao ?c v?n phòng ??i Thanh Bình building s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM tìm hi?u v?n phòng làm vi?c chia s? chính xác là gì và v? trí thuê v?n phòng ?o ??p, t?t nh?t ? Th? ?ô Hà N?i và Sài Gòn trong bài vi?t d??i ?ây.

V?n phòng ??i di?n là gì?

Chia s? t? qu?n lý c?a Coworking space Office168 n?m ? ??i Thanh Bình Building s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM thì Coworking hi?u nôm na là mô hình cung c?p không gian làm vi?c ki?u chia s?, m?. Coworking Space có v?n phòng làm vi?c và không gian r?ng l?n, s? h?u s?c ch?a cho tr?m công ty cùng làm vi?c, s? d?ng chung các khu v?c và trang thi?t b? nh? bàn làm vi?c, phòng h?p, phòng khách, ?èn, Internet và khá nhi?u ti?n ích d?ch v? khác. Ki?u v?n phòng này s? t?ng c??ng s? trao ??i, ti?p xúc v?i khá nhi?u ng??i khi làm vi?c v?i r?t nhi?u doanh nghi?p khác nhau, ??c bi?t gi?i quy?t ???c bài toán v? chi phí thuê v?n phòng cho c?c k? nhi?u công ty hay các startup m?i b?t ??u l?p nghi?p.

Top ??a ch? v?n phòng ?o Hà N?i

Cogo Coworking Space

Cogo là cái tên m?i trong l?nh v?c Coworking co working space. Hi?n t?i Cogo t?i Thành ph? Hà N?i ?ã có 5 trung tâm t?a l?c t?i các v? trí ??c ??a, trung tâm thành ph?, có t?ng di?n tích sàn h?n 12.000m2. Cogo cung c?p ??y ?? không gian làm vi?c và nh?ng ti?n ích v?n phòng, khu v?c ngh? ng?i,… ??i ng? qu?n lý c?a Cogo chuyên nghi?p, ??u t? bài b?n nh?m m?c ?ích v?n hành nh?ng tòa nhà v?n phòng.

Toong Coworking Space

Toong Coworking Space chính là t? vi?t t?t c?a T? ong, v?n phòng có quy mô l?n ??u tiên t?i Hà N?i dành cho các ai h?ng say v?i công vi?c c?a mình. Toong ra m?t chính th?c vào n?m 2015, tô?ng diê?n ti?ch lên t?i 15.000 m2, v??i 14 c? s?? l?n nh?. N?i làm vi?c sang tr?ng, yên t?nh, r?ng rãi, c?c k? nhi?u ??a ?i?m m?c ?ích t? ch?c các cu?c h?i th?o. Bên c?nh nh?ng phòng ph?c v? chính cho nhu c?u trao ??i thì Toong còn có phòng ngh? ch?i game r?t thú v?. ?ã có r?t nhi?u ??n v?, startup, freelancer hay các du khách n??c ngoài ??n v?i Toong.

Y-nest Coworking Space

Y-nest Coworking Space ???c sáng l?p v?i tiêu chí t?o không gian làm vi?c m?, hi?n ??i, n?ng ??ng, t?ng c??ng trao ??i. Không gian làm vi?c t?i Y-nest Coworking Space khá thân thi?n, thoáng ?ãng v?i r?t nhi?u lo?i cây xanh. V?n phòng làm vi?c t?a l?c t?i khu trung tâm th??ng m?i nên thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n c?ng nh? các nhu c?u khác. Y-nest cung c?p ??y ?? nh?ng trang thi?t b? tiên ti?n và các khu v?c làm vi?c c?n thi?t nh? phòng h?p, khu ?n tr?a, gi?i trí.

UP Coworking Space

UP Coworking Space ??a chúng ta ??n v?i ki?u mô hình th??ng th?y t?i Silicon Valley, ho?t ??ng 24/7 nh?m cung c?p nhanh chóng nhu c?u c?a ng??i dùng. Ra ??i vào n?m 2016, UP ?ã tri?n khai ???c 5 tòa nhà t?i các ??a ?i?m trung tâm trong thành ph?.

Funny Coworking Space

Funny Coworking ho?t ??ng theo mô hình làm vi?c chung và k?t n?i gi?a ??i tác và quý khách hàng c?a Funny Coworking. Di?n tích dùng kho?ng 500m2, t?a l?c t?i nh?ng ??a ?i?m trung tâm thành ph?, thu?n ti?n ?i l?i. Funny Coworking cung c?p ??y ?? nh?ng c? s? h? t?ng tiên ti?n nh? phòng h?p, phòng làm vi?c, phòng h?i ngh?, phòng ?n,…

KiCoworking Space

KiCoworking Space là m?t trong nh?ng không gian l?n ? Hà N?i v?i t?ng di?n tích 1405m2. KiCoworking cung c?p không gian làm vi?c chung r?ng rãi, tho?i mái k?t h?p các ??a ?i?m v?n phòng khác nh? phòng h?p, khu th? giãn, khu ngh? ng?i,…

Top ??a ch? v?n phòng ?o t?i TPHCM

Saigon Coworking

Saigon Coworking s? h?u khu v?n phòng r?ng l?n, cung c?p ??y ?? các thi?t b? dùng nh? máy in, máy scan…

Dreamplex – Coworking Space

Dreamplex t?a l?c t?i v? trí trung tâm v?i n?i tho?i mái, ??y ?? nh?ng v?n phòng ch?c n?ng khác nhau. Các ti?n ích khác ph?c v? nhu c?u ??ng th?i cung c?p ??y ?? nh? cà phê, th?c ?n,…

The Hive – Th?o ?i?n

The Hive – Th?o ?i?n có thi?t k? ??p m?t n?m t?i trung tâm c?a qu?n 2, mang t?i n?i làm vi?c tho?i mái, không b? gò bó. ??i ng? c?a The Hive luôn nhi?t tình và thân thi?n, mang ??n d?ch v? chu ?áo cho quý khách hàng.

Leave a Reply