Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Danh sách ??a ch? v?n phòng làm vi?c chia s? t?i Thành ph? Hà N?i, Sài Gòn

Thu?t ng? v?n phòng ?o hi?n ?ang n? r? nhanh t?i các trung tâm l?n nh? Hà N?i, TPHCM,.. và d?n tr? thành xu h??ng m?i trong l?nh v?c ?i thuê v?n phòng làm vi?c. ?ã có c?c k? nhi?u d?ch v? cho thuê v?n phòng ?o ra ??i nh? Regus, Toong, CoGo, Ucommune, JustCo,… V?n phòng làm vi?c chia s? ???c ?ánh giá là không gian làm vi?c chung, ti?n l?i và có tính c?ng ??ng khi k?t h?p ???c khá nhi?u ti?n ích d?ch v?. Hãy cùng ??n v? thuê ch? ng?i làm vi?c Office168 n?m ? cao ?c ??i Thanh Bình s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM tìm hi?u v?n phòng thông minh chính xác là gì và v? trí thuê v?n phòng làm vi?c chia s? ??p, t?t nh?t t?i Th? ?ô Hà N?i và TPHCM trong bài vi?t d??i ?ây.

V?n phòng thông minh là gì?

Chia s? t? ??i di?n Coworking space Office168 ??a ch? t?i cao ?c ??i Thanh Bình s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM thì Coworking hi?u nôm na là mô hình cung c?p ??a ?i?m làm vi?c ki?u chia s?, m?. V?n phòng ??i di?n s? h?u v?n phòng làm vi?c và không gian r?ng l?n, s? h?u s?c ch?a cho tr?m doanh nghi?p cùng làm vi?c, dùng chung các khu v?c và trang thi?t b? nh? bàn làm vi?c, phòng h?p, phòng khách, ?èn, Internet và r?t nhi?u ti?n ích d?ch v? khác. Ki?u v?n phòng này s? t?ng c??ng s? trao ??i, ti?p xúc v?i khá nhi?u ng??i khi làm vi?c v?i khá nhi?u công ty khác nhau, ??c bi?t gi?i quy?t ???c bài toán v? chi phí thuê v?n phòng cho khá nhi?u doanh nghi?p hay các startup m?i b?t ??u l?p nghi?p.

Top ??a ch? v?n phòng ??i di?n Hà N?i

Cogo Coworking Space

Cogo là cái tên m?i trong l?nh v?c v?n phòng làm vi?c chia s?. Hi?n t?i Cogo t?i Thành ph? Hà N?i ?ã có 5 trung tâm n?m t?i các v? trí ??c ??a, trung tâm thành ph?, có t?ng di?n tích sàn h?n 12.000m2. Cogo cung c?p ??y ?? n?i làm vi?c và các ti?n ích v?n phòng, khu v?c ngh? ng?i,… ??i ng? qu?n lý c?a Cogo chuyên nghi?p, ??u t? bài b?n ?? v?n hành nh?ng tòa nhà v?n phòng.

Toong Coworking Space

Toong Coworking Space chính là t? vi?t t?t c?a T? ong, v?n phòng s? h?u quy mô l?n ??u tiên t?i TP.Hà N?i dành cho các ai h?ng say v?i công vi?c c?a mình. Toong ra m?t chính th?c vào n?m 2015, tô?ng diê?n ti?ch lên ??n 15.000 m2, v??i 14 c? s?? l?n nh?. ??a ?i?m làm vi?c sang tr?ng, yên t?nh, r?ng rãi, khá nhi?u ??a ?i?m m?c ?ích t? ch?c nh?ng cu?c h?i th?o. Bên c?nh các phòng ph?c v? chính cho nhu c?u công vi?c thì Toong còn s? h?u phòng ngh? ch?i game r?t thú v?. ?ã s? h?u vô cùng nhi?u ??n v?, startup, freelancer hay các du khách n??c ngoài t?i v?i Toong.

Y-nest Coworking Space

Y-nest Coworking Space ???c sáng l?p v?i tiêu chí t?o n?i làm vi?c m?, hi?n ??i, n?ng ??ng, t?ng c??ng trao ??i. Không gian làm vi?c t?i Y-nest Coworking Space khá thân thi?n, thoáng ?ãng v?i khá nhi?u lo?i cây xanh. V?n phòng làm vi?c n?m trong khu trung tâm th??ng m?i nên thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n c?ng nh? nh?ng nhu c?u khác. Y-nest cung c?p ??y ?? các trang thi?t b? hi?n ??i và các khu v?c làm vi?c c?n thi?t nh? phòng h?p, khu ?n tr?a, gi?i trí.

UP Coworking Space

UP Coworking Space ??a chúng ta t?i v?i ki?u mô hình th??ng th?y t?i Silicon Valley, ho?t ??ng 24/7 m?c ?ích cung c?p nhanh chóng nhu c?u c?a ng??i dùng. Ra ??i vào n?m 2016, UP ?ã tri?n khai ???c 5 tòa nhà ? các ??a ?i?m trung tâm trong thành ph?.

Funny Coworking Space

Funny coworking space Office168 ho?t ??ng theo mô hình làm vi?c chung và k?t n?i gi?a ??i tác và quý khách hàng c?a Funny Coworking. Di?n tích dùng kho?ng 500m2, n?m t?i nh?ng ??a ?i?m trung tâm thành ph?, thu?n ti?n ?i l?i. Funny Coworking cung c?p ??y ?? nh?ng c? s? h? t?ng tiên ti?n nh? phòng h?p, phòng làm vi?c, phòng h?i ngh?, phòng ?n,…

KiCoworking Space

KiCoworking Space là m?t trong các n?i l?n ? TP.Hà N?i v?i t?ng di?n tích 1405m2. KiCoworking cung c?p ??a ?i?m làm vi?c chung r?ng rãi, tho?i mái k?t h?p các n?i v?n phòng khác nh? phòng h?p, khu th? giãn, khu ngh? ng?i,…

Top ??a ch? Coworking Space t?i TP.HCM

Saigon Coworking

Saigon Coworking s? h?u khu v?n phòng r?ng l?n, cung c?p ??y ?? nh?ng thi?t b? dùng nh? máy in, máy scan…

Dreamplex – Coworking Space

Dreamplex n?m t?i v? trí trung tâm v?i ??a ?i?m tho?i mái, ??y ?? nh?ng v?n phòng ch?c n?ng khác nhau. Nh?ng ti?n ích khác ph?c v? nhu c?u ??ng th?i cung c?p ??y ?? nh? cà phê, th?c ?n,…

The Hive – Th?o ?i?n

The Hive – Th?o ?i?n s? h?u thi?t k? ??p m?t n?m t?i trung tâm c?a qu?n 2, mang t?i n?i làm vi?c tho?i mái, không b? gò bó. ??i ng? c?a The Hive luôn nhi?t tình và thân thi?n, mang t?i d?ch v? chu ?áo cho quý khách hàng.

Leave a Reply