Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Danh sách ??a ch? v?n phòng ??i di?n t?i Th? ?ô Hà N?i, Thành ph? H? Chí Minh

Thu?t ng? v?n phòng ?o hi?n ?ang n? r? nhanh t?i nh?ng trung tâm l?n nh? Thành ph? Hà N?i, TP.HCM,.. và d?n tr? thành xu h??ng m?i trong l?nh v?c ?i thuê v?n phòng làm vi?c. ?ã s? h?u vô cùng nhi?u d?ch v? cho thuê v?n phòng thông minh ra ??i nh? Regus, Toong, CoGo, Ucommune, JustCo,… V?n phòng ??i di?n ???c ?ánh giá là n?i làm vi?c chung, ti?n l?i và có tính c?ng ??ng khi k?t h?p ???c khá nhi?u ti?n ích d?ch v?. Hãy cùng Office168 có ??a ch? cao ?c ??i Thanh Bình s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM tìm hi?u v?n phòng thông minh chính xác là gì và v? trí thuê v?n phòng ??i di?n ??p, t?t nh?t t?i Th? ?ô Hà N?i và Sài Gòn trong bài vi?t d??i ?ây.

V?n phòng thông minh là gì?

Chia s? t? qu?n lý c?a Coworking space Office168 n?m ? cao ?c v?n phòng ??i Thanh Bình building s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM thì Coworking hi?u nôm na là mô hình cung c?p không gian làm vi?c ki?u chia s?, m?. Coworking Space có v?n phòng làm vi?c và không gian r?ng l?n, s? h?u s?c ch?a cho tr?m doanh nghi?p cùng làm vi?c, dùng chung các khu v?c và trang thi?t b? nh? bàn làm vi?c, phòng h?p, phòng khách, ?èn, Internet và khá nhi?u ti?n ích d?ch v? khác. Ki?u v?n phòng này s? t?ng c??ng s? trao ??i, ti?p xúc v?i c?c k? nhi?u ng??i khi làm vi?c v?i khá nhi?u doanh nghi?p khác nhau, ??c bi?t gi?i quy?t ???c bài toán v? chi phí thuê v?n phòng cho khá nhi?u công ty hay các startup m?i b?t ??u l?p nghi?p.

Top ??a ch? v?n phòng ?o TP.Hà N?i

Cogo Coworking Space

Cogo là cái tên m?i trong l?nh v?c v?n phòng làm vi?c chia s?. Hi?n t?i Cogo t?i Thành ph? Hà N?i ?ã s? h?u 5 trung tâm n?m t?i nh?ng v? trí ??c ??a, trung tâm thành ph?, có t?ng di?n tích sàn h?n 12.000m2. Cogo cung c?p ??y ?? n?i làm vi?c và nh?ng ti?n ích v?n phòng, khu v?c ngh? ng?i,… ??i ng? qu?n lý c?a Cogo chuyên nghi?p, ??u t? bài b?n nh?m v?n hành các tòa nhà v?n phòng.

Toong Coworking Space

Toong Coworking Space chính là t? vi?t t?t c?a T? ong, v?n phòng có quy mô l?n ??u tiên t?i Th? ?ô Hà N?i dành cho nh?ng ai h?ng say v?i công vi?c c?a mình. Toong ra m?t chính th?c vào n?m 2015, tô?ng diê?n ti?ch lên ??n 15.000 m2, v??i 14 c? s?? l?n nh?. ??a ?i?m làm vi?c sang tr?ng, yên t?nh, r?ng rãi, vô cùng nhi?u không gian m?c ?ích t? ch?c nh?ng cu?c h?i th?o. Bên c?nh các phòng ph?c v? chính cho nhu c?u làm vi?c thì Toong còn có phòng ngh? ch?i game r?t thú v?. ?ã s? h?u khá nhi?u doanh nghi?p, startup, freelancer hay nh?ng du khách n??c ngoài ??n v?i Toong.

Y-nest Coworking Space

Y-nest Coworking Space ???c sáng l?p v?i tiêu chí t?o không gian làm vi?c m?, tiên ti?n, n?ng ??ng, t?ng c??ng trao ??i. N?i làm vi?c t?i Y-nest Coworking Space c?c k? thân thi?n, thoáng ?ãng v?i c?c k? nhi?u lo?i cây xanh. V?n phòng làm vi?c n?m trong khu trung tâm th??ng m?i nên thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n c?ng nh? nh?ng nhu c?u khác. Y-nest cung c?p ??y ?? các trang thi?t b? tiên ti?n và nh?ng khu v?c làm vi?c c?n thi?t nh? phòng h?p, khu ?n tr?a, gi?i trí.

UP Coworking Space

UP Coworking Space ??a chúng ta t?i v?i ki?u mô hình th??ng th?y t?i Silicon Valley, ho?t ??ng 24/7 nh?m cung c?p nhanh chóng nhu c?u c?a ng??i s? d?ng. Ra ??i vào n?m 2016, UP ?ã tri?n khai ???c 5 tòa nhà ? nh?ng ??a ?i?m trung tâm trong thành ph?.

Funny Coworking Space

Funny Coworking ho?t ??ng theo mô hình làm vi?c chung và k?t n?i gi?a ??i tác và quý khách hàng c?a Funny Coworking. Di?n tích dùng kho?ng 500m2, n?m t?i các ??a ?i?m trung tâm thành ph?, thu?n ti?n ?i l?i. Funny Coworking cung c?p ??y ?? các c? s? h? t?ng tiên ti?n nh? phòng h?p, phòng làm vi?c, phòng h?i ngh?, phòng ?n,…

KiCoworking Space

KiCoworking Space là m?t trong nh?ng ??a ?i?m l?n ? Th? ?ô Hà N?i v?i t?ng di?n tích 1405m2. KiCoworking cung c?p không gian làm vi?c chung r?ng rãi, tho?i mái k?t h?p các ??a ?i?m v?n phòng khác nh? phòng h?p, khu th? giãn, khu ngh? ng?i,…

Top ??a ch? v?n phòng ?o t?i Sài Gòn

Saigon Coworking

Saigon Coworking có khu v?n phòng r?ng l?n, cung c?p ??y ?? các thi?t b? dùng nh? máy in, máy scan…

Dreamplex – Coworking Space

Dreamplex t?a l?c t?i v? trí trung tâm v?i không gian tho?i mái, ??y ?? nh?ng v?n phòng ch?c n?ng khác nhau. Nh?ng ti?n ích khác ph?c v? nhu c?u ??ng th?i cung c?p ??y ?? nh? cà phê, th?c ?n,…

The Hive – Th?o ?i?n

The Hive – Th?o ?i?n có thi?t k? ??p m?t t?a l?c t?i trung tâm c?a qu?n 2, mang t?i ??a ?i?m làm vi?c tho?i mái, không b? gò bó. ??i ng? c?a The Hive luôn nhi?t tình và thân thi?n, mang t?i d?ch v? chu ?áo cho khách hàng.

Leave a Reply