Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 

Danh sách ??a ch? v?n phòng ??i di?n ? TP.Hà N?i, Thành ph? H? Chí Minh

Thu?t ng? v?n phòng ?o hi?n ?ang n? r? nhanh t?i nh?ng trung tâm l?n nh? Thành ph? Hà N?i, TP.HCM,.. và d?n tr? thành xu h??ng m?i trong l?nh v?c ?i thuê v?n phòng làm vi?c. ?ã s? h?u c?c k? nhi?u d?ch v? cho thuê v?n phòng ??i di?n ra ??i nh? Regus, Toong, CoGo, Ucommune, JustCo,… V?n phòng làm vi?c chia s? ???c ?ánh giá là n?i làm vi?c chung, ti?n l?i và s? h?u tính c?ng ??ng khi k?t h?p ???c c?c k? nhi?u ti?n ích d?ch v?. Hãy cùng Coworking space Office168 t?a l?c cao ?c v?n phòng ??i Thanh Bình building s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM tìm hi?u v?n phòng ?o chính xác là gì và v? trí thuê v?n phòng thông minh ??p, t?t nh?t ? Thành ph? Hà N?i và Sài Gòn trong bài vi?t d??i ?ây.

V?n phòng ?o là gì?

Chia s? t? ??i di?n ??n v? thuê ch? ng?i làm vi?c Office168 n?m ? ??i Thanh Bình Building s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM thì Coworking hi?u nôm na là mô hình cung c?p không gian làm vi?c ki?u chia s?, m?. V?n phòng thông minh có v?n phòng làm vi?c và n?i r?ng l?n, s? h?u s?c ch?a cho tr?m doanh nghi?p cùng làm vi?c, dùng chung các khu v?c và trang thi?t b? nh? bàn làm vi?c, phòng h?p, phòng khách, ?èn, Internet và r?t nhi?u ti?n ích d?ch v? khác. Ki?u v?n phòng này s? t?ng c??ng s? trao ??i, ti?p xúc v?i khá nhi?u ng??i khi làm vi?c v?i c?c k? nhi?u công ty khác nhau, ??c bi?t gi?i quy?t ???c bài toán v? chi phí thuê v?n phòng coworking space v?n phòng cho vô cùng nhi?u doanh nghi?p hay nh?ng startup m?i b?t ??u l?p nghi?p.

Danh sách ??a ch? v?n phòng làm vi?c chia s? Th? ?ô Hà N?i

Cogo Coworking Space

Cogo là cái tên m?i trong l?nh v?c v?n phòng ??i di?n. Hi?n t?i Cogo t?i Hà N?i ?ã có 5 trung tâm t?a l?c t?i nh?ng v? trí ??c ??a, trung tâm thành ph?, có t?ng di?n tích sàn h?n 12.000m2. Cogo cung c?p ??y ?? không gian làm vi?c và nh?ng ti?n ích v?n phòng, khu v?c ngh? ng?i,… ??i ng? qu?n lý c?a Cogo chuyên nghi?p, ??u t? bài b?n nh?m v?n hành nh?ng tòa nhà v?n phòng.

Toong Coworking Space

Toong coworking space Office168 Space chính là t? vi?t t?t c?a T? ong, v?n phòng s? h?u quy mô l?n ??u tiên t?i Thành ph? Hà N?i dành cho nh?ng ai h?ng say v?i công vi?c c?a mình. Toong ra m?t chính th?c vào n?m 2015, tô?ng diê?n ti?ch lên ??n 15.000 m2, v??i 14 c? s?? l?n nh?. Không gian làm vi?c sang tr?ng, yên t?nh, r?ng rãi, khá nhi?u ??a ?i?m ?? t? ch?c các cu?c h?i th?o. Bên c?nh các phòng ph?c v? chính cho nhu c?u công vi?c thì Toong còn có phòng ngh? ch?i game r?t thú v?. ?ã có c?c k? nhi?u công ty, startup, freelancer hay các du khách n??c ngoài ??n v?i Toong.

Y-nest Coworking Space

Y-nest Coworking Space ???c sáng l?p v?i tiêu chí t?o ??a ?i?m làm vi?c m?, tiên ti?n, n?ng ??ng, t?ng c??ng trao ??i. Không gian làm vi?c t?i Y-nest Coworking Space c?c k? thân thi?n, thoáng ?ãng v?i r?t nhi?u lo?i cây xanh. V?n phòng làm vi?c t?a l?c t?i khu trung tâm th??ng m?i nên thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n c?ng nh? nh?ng nhu c?u khác. Y-nest cung c?p ??y ?? nh?ng trang thi?t b? hi?n ??i và các khu v?c làm vi?c c?n thi?t nh? phòng h?p, khu ?n tr?a, gi?i trí.

UP Coworking Space

UP Coworking Space ??a chúng ta t?i v?i ki?u mô hình th??ng th?y t?i Silicon Valley, ho?t ??ng 24/7 nh?m m?c ?ích cung c?p nhanh chóng nhu c?u c?a ng??i s? d?ng. Ra ??i vào n?m 2016, UP ?ã tri?n khai ???c 5 tòa nhà t?i nh?ng ??a ?i?m trung tâm trong thành ph?.

Funny Coworking Space

Funny Coworking ho?t ??ng theo mô hình làm vi?c chung và k?t n?i gi?a ??i tác và quý khách c?a Funny Coworking. Di?n tích s? d?ng kho?ng 500m2, n?m t?i các ??a ?i?m trung tâm thành ph?, thu?n ti?n ?i l?i. Funny Coworking cung c?p ??y ?? nh?ng c? s? h? t?ng hi?n ??i nh? phòng h?p, phòng làm vi?c, phòng h?i ngh?, phòng ?n,…

KiCoworking Space

KiCoworking Space là m?t trong nh?ng ??a ?i?m l?n ? Hà N?i v?i t?ng di?n tích 1405m2. KiCoworking cung c?p ??a ?i?m làm vi?c chung r?ng rãi, tho?i mái k?t h?p các ??a ?i?m v?n phòng khác nh? phòng h?p, khu th? giãn, khu ngh? ng?i,…

Danh sách ??a ch? v?n phòng thông minh t?i Sài Gòn

Saigon Coworking

Saigon Coworking có khu v?n phòng r?ng l?n, cung c?p ??y ?? các thi?t b? s? d?ng nh? máy in, máy scan…

Dreamplex – Coworking Space

Dreamplex t?a l?c t?i v? trí trung tâm v?i ??a ?i?m tho?i mái, ??y ?? nh?ng v?n phòng ch?c n?ng khác nhau. Các ti?n ích khác ph?c v? nhu c?u và cung c?p ??y ?? nh? cà phê, th?c ?n,…

The Hive – Th?o ?i?n

The Hive – Th?o ?i?n s? h?u thi?t k? ??p m?t n?m t?i trung tâm c?a qu?n 2, mang t?i n?i làm vi?c tho?i mái, không b? gò bó. ??i ng? c?a The Hive luôn nhi?t tình và thân thi?n, mang t?i d?ch v? chu ?áo cho khách hàng.