Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Danh sách 18+ co-working space hàng ??u t?i Th? ?ô Hà N?i và Sài Gòn

Mô hình Coworking Space b?t ??u xu?t hi?n ??c vào nh?ng n?m 90. Sau ?ó v?n phòng chia s? lan r?ng ra nhi?u ??t n??c trên th? gi?i, ??c bi?t là các ??t n??c khu v?c ?ông Nam Á. Trong nh?ng n?m g?n ?ây, v?n phòng chia s? b?t ??u phát tri?n ? Vi?t Nam. V?y co-working space có ngh?a là gì? Mô hình này ?ã ???c xây d?ng t?i nh?ng ?âu ? Vi?t Nam? M?t s? v?n phòng chia s? hàng ??u t?i 2 thành ph? l?n nh?t c? n??c Thành ph? Hà N?i và Thành ph? H? Chí Minh là gì? B?n ??c hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây t? ??n v? thuê v?n phòng coworking space ch? ng?i làm vi?c Office168 n?m ? cao ?c v?n phòng ??i Thanh Bình building s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM ?? ???c gi?i ?áp k? càng nh?t nhé!

Co-working space là gì?

Blog chia s? t? ??n v? v?n phòng ?o hàng ??u t? V?n phòng Office168, coworking Space hay còn g?i là v?n phòng chia s?, th?c ch?t là m?t th? lo?i cho thuê ch? ng?i làm vi?c. Nh?ng, ?i?m khác nhau ? ?ây là m?i ng??i cùng chia s? m?t không gian chung. Các doanh nghi?p và cá nhân làm vi?c tách bi?t t?i co-working space th??ng t?i t? nhi?u ngành ngh? khác nhau.

H? cùng chia s? không gian làm vi?c v?i m?t s? d?ch v? v?n phòng ?i kèm. Nói m?t cách ng?n g?n h?n, mô hình v?n phòng chia s? ???c hình thành qua 2 y?u t? c?t lõi là c?ng ??ng cùng v?i ti?n ích. T? mô hình co-working space mà phát tri?n ???c s? giao l?u gi?a nh?ng c?ng ??ng v?i nhau, khích l? n?y sinh c? h?i h?p tác thích h?p cho c? ?ôi bên.

Top m?t s? co-working space hàng ??u ? Thành ph? Hà N?i

Toong – Chu?i v?n phòng chia s? l?n nh?t Thành ph? Hà N?i

Nói ??n v?n phòng chia s? t?i Vi?t Nam, không th? không nh?c ??n Toong – Chu?i v?n phòng chia s? ?i ??u kh?i ??u t? Hà N?i. Toong chính là t? vi?t g?p c?a “T? ong” – m?t ??a ?i?m dành cho nh?ng ng??i chuyên nghi?p và say mê công vi?c.

?ây c?ng là chu?i co-working space có m?ng l??i r?ng nh?t t?i Vi?t Nam v?i 3 ??a ?i?m t?i Th? ?ô Hà N?i, 2 ??a ?i?m ? Tp H? Chí Minh và 1 ??a ?i?m t?i TP ?à N?ng.

T?i ?ây, b?n có th? ??t nh?ng gói “thuê bao” theo nhi?u m?c giá t? th?p t?i cao ?ng v?i nhi?u l?a ch?n v? th?i gian, s? ti?n nghi và ch? ng?i. Ví d? nh? các gói Tourist, Minister, v?n phòng 0m2,… M?i ??a ?i?m c?a Toong có thi?t k? phong cách l? m?t và truy?n c?m h?ng.

T? màu s?c c? kính, b?t ngu?n t? v?n hóa truy?n th?ng nh? hình ?nh ?óa sen Vi?t, ph? c? t?i các không gian ???c trang trí hi?n ??i và tân ti?n. ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a nhi?u ??i t??ng khách hàng.

??a ch? c?a Toong Coworking Space t?i Thành ph? Hà N?i:

* 3,4,8 Tràng Thi, P. Hàng Tr?ng, Qu?n Hoàn Ki?m, TP.Hà N?i

* 98, Tô Ng?c Vân, P. Qu?ng An, Qu?n Tây H?, TP.Hà N?i

* T?ng 2, 25T2 Hoàng ??o Thuý, Qu?n C?u Gi?y, TP.Hà N?i

VSV Corner

VSV Corner, ti?n thân là Hatch! Nest Coworking – Space còn g?i là T? 14, là không gian làm vi?c sáng t?o – m?t ??n v? xã h?i ho?t ??ng trong l?nh v?c h? tr? và ??m m?m các ??n v? kh?i nghi?p ? Vi?t Nam. N?i b?t v?i không gian m?, xanh mát t? nhiên v?i thông thoáng.

??a ch? này n?m ngay gi?a khu v?n hoá l?ch s?, cùng m?t s? di tích và b?o tàng nên m?c dù ? gi?a ph? tuy v?y nh?ng không gian quán r?t yên t?nh. ?i?u này kích thích s? t?p trung c?a m?i ng??i ??i v?i công vi?c. Bên c?nh ?ó, g?n ?ây c?ng có m?t s? quán cà phê và ?? ?n nhanh th? nên m?i ng??i c? yên tâm làm vi?c mà không lo b? ?ói nhé.

VSV Corner là m?t ??a ch? thu hút nhi?u công ty, d?ch gi? t? do và các b?n tr? kh?i nghi?p trong nh?ng n?m g?n ?ây gi?a lòng Th? ?ô Hà N?i.

??a ch?: 24 – 26 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Thành ph? Hà N?i

DESKA – Coworking Space Qu?n Hai Bà Tr?ng

Hoà quy?n hoàn ch?nh gi?a màu xanh turquoise kích thích sáng t?o cùng v?i n?i th?t ??n gi?n mà thân thi?n. ?ây là mô hình quen thu?c và phù h?p dành cho nh?ng ng??i ?i làm mà không thích v?n phòng.

Không gian t?i DESKA Coworking Space ???c thi?t k? khoa h?c v?i 3 khu riêng là:

* Common room: Không gian m? dùng ?? t? ch?c s? ki?n, có s?c ch?a kho?ng 20-40 ng??i.

* Private room: V?n phòng bao g?m nh?ng bàn làm vi?c có vách ng?n.

* Meeting room: Không gian riêng t?, có h? tr? b?ng vi?t và máy chi?u.

??a ch? c?a DESKA Coworking Space: T?ng 16, 10 Hoa L?, P. Lê ??i Hành, Q. Hai Bà Tr?ng, Hà N?i

HanoiHub – Coworking khu v?c Ba ?ình, ??ng ?a

???c ví là ??a ?i?m “thích ngay t? cái nhìn ??u tiên”, Hanoihub n?i ti?ng v?i không gian thi?t k? hi?n ??i, hoà quy?n v?i thiên nhiên, làm gi?m stress c?c m?nh khi làm vi?c c?ng th?ng.

Không phân bi?t các b?n là ai? Là m?t cá nhân, m?t ch? doanh nghi?p ho?c m?t công ty kh?i nghi?p thì HanoiHub v?n là n?i phù h?p ?? các b?n phát huy s? sáng t?o, s? liên t??ng, t??ng t??ng ?? th?ng hoa trong công vi?c c?a mình.

Website: http://hanoihub.vn/

??a ch? c?a Coworking Space Hanoihub:

* S? 1, ngõ 59, ?. Láng H?, Q. Ba ?ình, Th? ?ô Hà N?i

* S? 64, ngõ 49, ?. Hu?nh Thúc Kháng, Q. ??ng ?a, TP.Hà N?i

The Vuon – Coworking Space

The Vuon – Coworking Space ??ng c?p nh?t Châu Á ?ã chính th?c xu?t hi?n ? Hà N?ivào tháng 12 n?m 2016.

???c chia làm hai khu, m?t khu là V??n Tây theo phong cách hi?n ??i. M?t khu là V??n ?ông v?i phong cách c? ?i?n Vi?t Nam là ?ình làng, gi?ng n??c. S? ??c ?áo này t?o nên c?u trúc Âm D??ng cân ??i.

D? tính trong th?i gian t?i The Vuon s? còn ??p h?n n?a do ?ang ti?p t?c hoàn thi?n và b? sung các ti?n nghi 5 sao.

Website: http://thevuon.vn/

??a ch? c?a The Vuon: T?ng 3 – Tháp A tòa nhà D2 Gi?ng Võ, Q. Ba ?ình Hà N?i

Cogo – Coworking Space

Website: https://cogo.vn/

5 ??a ch? c?a Cogo Coworking Space ? Hà N?i:

* Viettower – 01 Thái Hà, ??ng ?a, Th? ?ô Hà N?i – 0984 133 434

* TNR Tower – 54A Nguy?n Chí Thanh, ??ng ?a, Thành ph? Hà N?i – 0912 149 747

* H? G??m Plaza -102 Tr?n Phú, Hà ?ông, Thành ph? Hà N?i – 0982 207 186

* SUN Ancora – 03 L??ng Yên, Hai Bà Tr?ng, Th? ?ô Hà N?i – 0904 056 780

* FLC Twin Towers – 265 C?u Gi?y, C?u Gi?y, Th? ?ô Hà N?i (D? tính khai tr??ng QI-2020)

Kicoworking

Website: http://kicoworking.com/

??a ch? c?a Kicoworking: 4th Floor Times Tower – 35 ???ng Lê V?n L??ng – Thanh Xuân – Thành ph? Hà N?i

Up Co-working Space

Website: https://www.up-co.vn/

??a ch? c?a Up ? Thành ph? Hà N?i:

* T?ng 6 – 8, s? 1 L??ng Yên, Hai Bà Tr?ng, Th? ?ô Hà N?i

* T?ng 3, A17 Building, 17 T? Quang B?u, Hai Bà Tr?ng, TP.Hà N?i

* T?ng 21 – 22, VPBank Tower, 89 Láng H?, ??ng ?a, Thành ph? Hà N?i

* T?ng 5, VIT Tower, 519 Kim Mã, Ba ?ình, TP.Hà N?i

Y-Nest Coworking Space

Website: http://y-nest.vn/

??a ch?: T?ng 4, tòa nhà Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Hai Bà Tr?ng, Thành ph? Hà N?i

Top nh?ng v?n phòng chia s? l?n nh?t TPHCM

Work Saigon – Coworking Space Qu?n 3

Work Saigon là m?t trong nh?ng n?i v?n phòng chia s? ??u tiên t?i TPHCM. ???c thành l?p b?i hai ng??i làm trong l?nh v?c thi?t k?, có di?n tích kho?ng 400 m2 bao g?m 2 t?ng ???c xây d?ng trên m?t villa c? theo ki?u Pháp. Không gian chung c?a Work Saigon là m?t s? b?c t??ng có màu g? than t?o nên không gian ?m cúng và c? ?i?n.

Work Saigon không ch? ??n thu?n là n?i làm vi?c, ?ây còn là m?t không gian ?? cùng nhau giao l?u, trao ??i và h?c h?i. M?t môi tr??ng n?ng ??ng kích thích các b?n tr? luôn ph?i h?i nh?p và ??i m?i.

??a ch? c?a Work Saigon: 267/2 ?i?n Biên Ph?, Q. 3, TPHCM

Saigon Coworking – ??a ?i?m làm vi?c t?i Qu?n Phú Nhu?n

Không gian làm vi?c c?a Saigon Coworking g?m có 4 t?ng. Trong ?ó, t?ng tr?t là v?n phòng c?a nhóm sáng l?p Saigon Coworking, t?ng 1 và t?ng 2 là khu v?n phòng dành cho khách hàng.

Website: https://saigoncoworking.com/

??a ch? c?a Saigon Coworking: 101 ???ng Cù Lao, P. 2, Q. Phú Nhu?n, TP H? Chí Minh

Dreamplex – Coworking Space trung tâm Qu?n 1

Dreamplex coi tr?ng c?m h?ng cùng v?i s? h?p tác. ?i?u này c?ng ???c ph?n ánh qua chính tính th?m m? c?a không gian làm vi?c. Di?n tích t?i ?ây r?t r?ng, thi?t k? khá là sáng t?o và do ? t?ng cao nên không khí thoáng ?ãng và tho?i mái.

Website: https://dreamplex.co working space/vi/

??a ch? c?a Dreamplex Coworking Space: T?ng 9-10-11, 21 Nguy?n Trung Ng?n, Qu?n 1, TP H? Chí Minh

CirCO – Coworking Space t?i Qu?n 1 và Qu?n 4

N?m ? trung tâm Thành ph? H? Chí Minh, CirCO là m?t c?ng ??ng v?n hoá sôi ??ng, trong ?ó ph?n chính là nhi?u ng??i tr? ?ang khát khao và quy?t tâm kh?i nghi?p.

Website: https://circo.co/

??a ch? c?a CirCO Coworking Space:

* T?ng 3, 9 Nguy?n Trãi, Q. 1, TP.HCM

* T?ng 1, 384 Hoàng Di?u, Q. 4, Thành ph? H? Chí Minh

Start Saigon – Không gian làm vi?c hoàn h?o gi?a lòng Qu?n 1

Start Coworking Campus là m?t không gian s?ng và làm vi?c chung t?i TP H? Chí Minh ???c thi?t k? chuyên bi?t cho nh?ng doanh nghi?p tr? v? công ngh? và startup. Nhi?u khách hàng ?ã nh?n xét r?ng ?ây là n?i vô cùng tuy?t v?i ?? làm vi?c.

Có th? các b?n s? không ???c s? h?u c? s? v?t ch?t t?t nh?t tuy v?y ??m b?o b?n s? ???c dùng d?ch v? tuy?t v?i mà b?n ch?a t?ng tr?i nghi?m ? b?t kì ?âu. Ngoài ra, Start c?ng thúc ??y s? t?ng tr??ng c?a nh?ng Developer ? c? k? n?ng c?ng và k? n?ng m?m – y?u t? quy?t ??nh cho Startup v?i ??i ng? phát tri?n s?n ph?m l?n m?nh.

Website: http://start-saigon.com/

??a ch? c?a Start Saigon: 18B/14 Nguy?n Th? Minh Khai, Q. 1, TP H? Chí Minh

The Hive – Th?o ?i?n Coworking Space

Website: https://thehive.com.vn/

??a ch?: 15/1 ???ng s? 10, ph??ng Bình An, Qu?n 2, TP H? Chí Minh

Publik Office

Website: https://publikoffice.com

??a ch?: 38A Nguy?n Th? Di?u, Ph??ng 6, Qu?n 3, Thành ph? H? Chí Minh

V?n phòng chia s? là n?i b?n làm vi?c d??i m?t mái nhà v?i nh?ng ng??i cùng t? duy. Ngu?n c?m h?ng c?a b?n tr? thành ngu?n c?m h?ng cho nh?ng ng??i xung quanh và ng??c l?i, mang ??n m?t n?ng l??ng ??c bi?t cho nhi?u thành viên trong c?ng ??ng ?ó. ?ây ch?c ch?n là các ??a ?i?m tuy?t v?i mà m?i ng??i không th? b? l?. Và v?i các g?i ý v? nh?ng Coworking Space t?t nh?t dành cho dân kh?i nghi?p trên mà chúng tôi ?ã mang t?i, mong r?ng b?n s? tìm ???c cho mình ??a ?i?m phù h?p ?? có th? th?a s?c sáng t?o, th?a s?c h?c h?i và th?ng hoa trong công vi?c.

Leave a Reply