Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Danh sách 18+ co-working space hàng ??u ? Hà N?i và TP.HCM

Mô hình Coworking Space b?t ??u có m?t ??c vào nh?ng n?m 90. Sau ?ó nó lan nhanh ra nhi?u n??c trên th? gi?i, ??c bi?t là m?t s? ??t n??c vùng ?ông Nam Á. Trong nh?ng n?m g?n ?ây, mô hình Coworking Space b?t ??u bùng n? t?i Vi?t Nam. V?y co-working space ???c hi?u là gì? Mô hình v?n phòng chia s? ?ã ???c xây d?ng ? nh?ng ?âu ? Vi?t Nam? M?t s? v?n phòng chia s? hàng ??u t?i 2 thành ph? l?n nh?t c? n??c TP.Hà N?i và TPHCM là gì? Các b?n hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây t? Coworking space Office168 n?m ? cao ?c ??i Thanh Bình s? 911-913-915-917, Nguy?n Trãi, Ph??ng 14, Qu?n 5, TP HCM ?? ???c gi?i ?áp k? càng nh?t nhé!

V?n phòng chia s? ???c g?i là gì?

Chia s? b?i chuyên gia t? Công ty Office168, coworking Space còn ???c g?i là v?n phòng chia s?, th?c ch?t là m?t hình th?c cho thuê v?n phòng coworking space ch? ng?i làm vi?c. Th? nh?ng, ?i?m khác bi?t ? ?ây là m?i ng??i cùng chia s? m?t không gian chung. Các doanh nghi?p và cá nhân làm vi?c tách bi?t t?i v?n phòng chia s? th??ng ??n t? nhi?u ngành ngh? khác nhau.

H? cùng chia s? không gian làm vi?c v?i các d?ch v? v?n phòng ?i kèm. Nói m?t cách ng?n g?n h?n, mô hình này ???c hình thành qua 2 y?u t? c?t lõi là c?ng ??ng cùng v?i ti?n ích. T? mô hình này mà phát tri?n ???c s? giao l?u gi?a nh?ng c?ng ??ng v?i nhau, khích l? n?y sinh c? h?i h?p tác lý t??ng cho c? ?ôi bên.

Danh sách nh?ng v?n phòng chia s? hàng ??u t?i TP.Hà N?i

Toong – Chu?i v?n phòng chia s? l?n nh?t TP.Hà N?i

Nói ??n co-working space t?i Vi?t Nam, không th? không nh?c ??n Toong – Chu?i co-working space ?i ??u kh?i ??u t? Hà N?i. Toong chính là t? vi?t g?p c?a “T? ong” – m?t ??a ?i?m dành cho nh?ng ng??i chuyên nghi?p và say mê công vi?c.

Toong c?ng là chu?i co-working space s? h?u m?ng l??i r?ng nh?t ? Vi?t Nam v?i 3 ??a ?i?m ? Thành ph? Hà N?i, 2 ??a ?i?m ? Sài Gòn và 1 ??a ?i?m ? ?à N?ng.

? Toong, các b?n có th? ??t nh?ng gói “thuê bao” theo nhi?u m?c giá t? th?p ??n cao ?ng v?i nhi?u l?a ch?n v? th?i gian, s? ti?n nghi cùng v?i ch? ng?i. Ví d? nh? nh?ng gói Tourist, Minister, v?n phòng ?o,… M?i ??a ?i?m c?a Toong có thi?t k? phong cách l? m?t và truy?n c?m h?ng.

T? màu s?c c? kính, b?t ngu?n t? v?n hóa truy?n th?ng nh? hình ?nh ?óa sen Vi?t, ph? c? t?i các không gian ???c trang trí hi?n ??i và tân ti?n. ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a nhi?u ??i t??ng khách hàng.

??a ch? c?a Toong Coworking Space t?i Th? ?ô Hà N?i:

* 3,4,8 Tràng Thi, P. Hàng Tr?ng, Qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i

* 98, Tô Ng?c Vân, P. Qu?ng An, Qu?n Tây H?, TP.Hà N?i

* T?ng 2, 25T2 Hoàng ??o Thuý, Qu?n C?u Gi?y, Thành ph? Hà N?i

VSV Corner

VSV Corner, ti?n thân là Hatch! Nest Coworking – Space còn g?i là T? 14, là không gian làm vi?c sáng t?o – m?t ??n v? xã h?i ho?t ??ng trong l?nh v?c h? tr? và ??m m?m các ??n v? kh?i nghi?p t?i Vi?t Nam. N?i b?t v?i không gian m?, xanh mát t? nhiên và thoáng mát.

??a ch? này n?m ngay gi?a khu v?n hoá l?ch s?, cùng m?t vài di tích và b?o tàng nên m?c dù ? gi?a ph? nh?ng không gian quán r?t yên t?nh. ?i?u này kích thích s? t?p trung c?a m?i ng??i ??i v?i công vi?c. Ch?a k? ??n, g?n ?ây c?ng có m?t s? quán cà phê và ?? ?n nhanh th? nên b?n c? yên tâm làm vi?c mà không lo b? ?ói nhé.

VSV Corner là m?t ??a ch? thu hút nhi?u doanh nghi?p, d?ch gi? t? do và nhi?u b?n tr? kh?i nghi?p trong th?i gian g?n ?ây gi?a lòng Th? ?ô Hà N?i.

??a ch?: 24 – 26 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, TP.Hà N?i

DESKA – Coworking Space Qu?n Hai Bà Tr?ng

Hoà quy?n hoàn ch?nh gi?a màu xanh ng?c kích thích sáng t?o v?i n?i th?t ??n gi?n mà thân thi?n. ?ây là mô hình quen thu?c và lý t??ng dành cho nh?ng ng??i ?i làm mà không thích v?n phòng.

Không gian t?i DESKA Coworking Space ???c thi?t k? khoa h?c v?i 3 khu riêng là:

* Common room: Không gian m? s? d?ng ?? t? ch?c s? ki?n, có s?c ch?a kho?ng 20-40 ng??i.

* Private room: V?n phòng g?m có nh?ng bàn làm vi?c có vách ng?n.

* Meeting room: Không gian riêng t?, có h? tr? b?ng vi?t cùng v?i máy chi?u.

??a ch? c?a DESKA Coworking Space: T?ng 16, 10 Hoa L?, P. Lê ??i Hành, Q. Hai Bà Tr?ng, Th? ?ô Hà N?i

HanoiHub – Coworking khu v?c Ba ?ình, ??ng ?a

???c ví von là ??a ?i?m “thích ngay t? cái nhìn ??u tiên”, Hanoihub n?i ti?ng v?i không gian thi?t k? hi?n ??i, hoà quy?n v?i thiên nhiên, làm gi?m stress c?c m?nh khi làm vi?c c?ng th?ng.

Không phân bi?t b?n là ai? Là m?t cá nhân, m?t ch? doanh nghi?p ho?c m?t công ty kh?i nghi?p thì HanoiHub v?n là ??a ?i?m phù h?p ?? các b?n phát huy s? sáng t?o, s? liên t??ng, t??ng t??ng ?? th?ng hoa trong công vi?c c?a mình.

Website: http://hanoihub.vn/

??a ch? c?a Coworking Space Hanoihub:

* S? 1, ngõ 59, ?. Láng H?, Q. Ba ?ình, Thành ph? Hà N?i

* S? 64, ngõ 49, ?. Hu?nh Thúc Kháng, Q. ??ng ?a, Hà N?i

The Vuon – Coworking Space

The Vuon – Coworking Space ??ng c?p nh?t Châu Á ?ã chính th?c xu?t hi?n ? Thành ph? Hà N?ivào tháng 12 n?m 2016.

???c chia làm hai khu, m?t khu là V??n Tây theo phong cách hi?n ??i. M?t khu là V??n ?ông v?i phong cách c? ?i?n Vi?t Nam là ?ình làng, gi?ng n??c. S? ??c ?áo này mang ??n c?u trúc Âm D??ng cân ??i.

D? tính trong nh?ng n?m t?i The Vuon s? còn ??p h?n n?a do ?ang ti?p t?c hoàn thi?n và b? sung các ti?n nghi 5 sao.

Website: http://thevuon.vn/

??a ch? c?a The Vuon: T?ng 3 – Tháp A tòa nhà D2 Gi?ng Võ, Q. Ba ?ình Thành ph? Hà N?i

Cogo – Coworking Space

Website: https://cogo.vn/

5 ??a ch? c?a Cogo Coworking Space t?i TP.Hà N?i:

* Viettower – 01 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i – 0984 133 434

* TNR Tower – 54A Nguy?n Chí Thanh, ??ng ?a, Hà N?i – 0912 149 747

* H? G??m Plaza -102 Tr?n Phú, Hà ?ông, Thành ph? Hà N?i – 0982 207 186

* SUN Ancora – 03 L??ng Yên, Hai Bà Tr?ng, Th? ?ô Hà N?i – 0904 056 780

* FLC Twin Towers – 265 C?u Gi?y, C?u Gi?y, TP.Hà N?i (D? tính khai tr??ng QI-2020)

Kicoworking

Website: http://kicoworking.com/

??a ch? c?a Kicoworking: 4th Floor Times Tower – 35 ???ng Lê V?n L??ng – Thanh Xuân – TP.Hà N?i

Up Co-working Space

Website: https://www.up-co.vn/

??a ch? c?a Up ? TP.Hà N?i:

* T?ng 6 – 8, s? 1 L??ng Yên, Hai Bà Tr?ng, TP.Hà N?i

* T?ng 3, A17 Building, 17 T? Quang B?u, Hai Bà Tr?ng, Thành ph? Hà N?i

* T?ng 21 – 22, VPBank Tower, 89 Láng H?, ??ng ?a, Thành ph? Hà N?i

* T?ng 5, VIT Tower, 519 Kim Mã, Ba ?ình, Hà N?i

Y-Nest Coworking Space

Website: http://y-nest.vn/

??a ch?: T?ng 4, tòa nhà Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Hai Bà Tr?ng, Th? ?ô Hà N?i

Danh sách các Coworking Space l?n nh?t TP.HCM

Work Saigon – Coworking Space Qu?n 3

Work Saigon là m?t trong nh?ng n?i v?n phòng chia s? ??u tiên ? TP H? Chí Minh. ???c hình thành b?i hai ng??i làm trong l?nh v?c thi?t k?, có di?n tích kho?ng 400 m2 g?m 2 t?ng ???c xây d?ng trên m?t villa c? theo ki?u Pháp. Không gian chung c?a Work Saigon là các b?c t??ng có màu g? than t?o nên không gian ?m cúng và c? ?i?n.

Work Saigon không ch? ??n thu?n là ??a ?i?m làm vi?c, Work Saigon còn là m?t không gian ?? cùng nhau giao l?u, trao ??i và h?c h?i. M?t môi tr??ng n?ng ??ng kích thích các b?n tr? luôn ph?i h?i nh?p và ??i m?i.

??a ch? c?a Work Saigon: 267/2 ?i?n Biên Ph?, Q. 3, TP H? Chí Minh

Saigon Coworking – ??a ?i?m làm vi?c t?i Qu?n Phú Nhu?n

Không gian làm vi?c c?a Saigon Coworking bao g?m 4 t?ng. If you liked this article and you would like to obtain more info with regards to co working space kindly visit our own web-site. Trong ?ó, t?ng tr?t là v?n phòng c?a nhóm sáng l?p Saigon Coworking, t?ng 1 và t?ng 2 là khu v?n phòng dành cho khách hàng.

Website: https://saigoncoworking.com/

??a ch? c?a Saigon Coworking: 101 ???ng Cù Lao, P. 2, Q. Phú Nhu?n, TP H? Chí Minh

Dreamplex – Coworking Space trung tâm Qu?n 1

Dreamplex coi tr?ng c?m h?ng v?i s? h?p tác. ?i?u này c?ng ???c ph?n ánh qua chính tính th?m m? c?a không gian làm vi?c. Di?n tích t?i ?ây r?t r?ng, thi?t k? khá là sáng t?o và do ? t?ng cao nên không khí thoáng ?ãng và tho?i mái.

Website: https://dreamplex.co/vi/

??a ch? c?a Dreamplex Coworking Space: T?ng 9-10-11, 21 Nguy?n Trung Ng?n, Qu?n 1, TP H? Chí Minh

CirCO – Coworking Space t?i Qu?n 1 và Qu?n 4

T?a l?c t?i trung tâm TPHCM, CirCO là m?t c?ng ??ng v?n hoá sôi ??ng, trong ?ó ph?n chính là nh?ng ng??i tr? ?ang khát khao và quy?t tâm kh?i nghi?p.

Website: https://circo.co/

??a ch? c?a CirCO Coworking Space:

* T?ng 3, 9 Nguy?n Trãi, Q. 1, TP H? Chí Minh

* T?ng 1, 384 Hoàng Di?u, Q. 4, TPHCM

Start Saigon – Không gian làm vi?c hoàn h?o gi?a lòng Qu?n 1

Start Coworking Campus là m?t không gian s?ng và làm vi?c chung ? TP H? Chí Minh ???c thi?t k? chuyên bi?t cho các doanh nghi?p tr? v? công ngh? và startup. R?t nhi?u khách hàng ?ã nh?n xét r?ng ?ây là n?i vô cùng tuy?t v?i ?? làm vi?c.

Có th? các b?n s? không ???c s? h?u c? s? v?t ch?t t?t nh?t nh?ng ??m b?o các b?n s? ???c dùng d?ch v? tuy?t v?i mà các b?n ch?a t?ng tr?i nghi?m ? b?t kì ?âu. Bên c?nh ?ó, Start c?ng thúc ??y s? t?ng tr??ng c?a nh?ng Developer ? c? k? n?ng c?ng và k? n?ng m?m – y?u t? quy?t ??nh cho Startup và ??i ng? phát tri?n s?n ph?m l?n m?nh.

Website: http://start-saigon.com/

??a ch? c?a Start Saigon: 18B/14 Nguy?n Th? Minh Khai, Q. 1, TPHCM

The Hive – Th?o ?i?n Coworking Space

Website: https://thehive.com.vn/

??a ch?: 15/1 ???ng s? 10, ph??ng Bình An, Qu?n 2, TP.HCM

Publik Office

Website: https://publikoffice.com

??a ch?: 38A Nguy?n Th? Di?u, Ph??ng 6, Qu?n 3, TP.HCM

Coworking Space là n?i các b?n làm vi?c d??i m?t mái nhà v?i nh?ng ng??i cùng t? duy. Ngu?n c?m h?ng c?a các b?n tr? thành ngu?n c?m h?ng cho nh?ng ng??i xung quanh và ng??c l?i, t?o nên m?t n?ng l??ng ??c bi?t cho nh?ng thành viên trong c?ng ??ng ?ó. ?ây ch?c ch?n là nh?ng ??a ?i?m tuy?t v?i mà b?n không th? b? l?. Và v?i các g?i ý v? m?t s? V?n phòng chia s? t?t nh?t dành cho dân kh?i nghi?p trên mà chúng tôi ?ã mang t?i, mong r?ng b?n s? tìm ???c cho mình ??a ?i?m phù h?p ?? có th? th?a s?c sáng t?o, th?a s?c h?c h?i ??ng th?i th?ng hoa trong công vi?c.

Leave a Reply