Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Các m?o v?t d?n chuy?n nhà nhanh

Chuy?n nhà có nhi?u vi?c v?t v? ?? làm nh? chu?n b?, d?n d?p, s?p x?p, v?n chuy?n, tháo l?p ?? ??c…Tuy nhiên n?u các b?n n?m ???c nh?ng kinh nghi?m chuy?n nhà d??i ?ây thì th?i gian d?n nhà s? ???c rút ng?n nhanh chóng, ??ng th?i b?n không ph?i m?t quá nhi?u công s?c. Vi?c d?n chuy?n nhà tr? nên ??n gi?n h?n bao gi? h?t v?i 18 bí quy?t khi d?n chuy?n nhàkhông ph?i ai c?ng bi?t!!!

1. L?p danh sách ?? c?n d?n chuy?n nhà tr?n gói giá r? nhà

Bí quy?t d?n chuy?n nhà nhanh này giúp cho các b?n ch? ??ng ki?m soát ???c nh?ng ?? c?n thi?t ?? d?n nhà. ??m b?o b?n s? không b? sót b?t k? ?? ??c nào khi chúng ?ã ???c li?t kê vào danh sách.

2. D?n m?t s? ?? dùng nh? nh?t tr??c

Hãy chia công vi?c d?n d?p ra thành nhi?u ph?n. N?u d?n phòng cá nhân hãy ?? ý ??n các ?? dùng nh?, ti?p ?ó hãy d?n ??n t? qu?n áo. B?n có th? s?p x?p chúng theo b?t c? trình t? nào các b?n thích tuy nhiên hãy nh? cách d?n nhà khoa h?c chính là: thu d?n ?? nh? nh?t tr??c, ?? l?n sau, m?i vi?c còn l?i s? thu?n l?i h?n.

3. Ch?p ?nh dây n?i m?t s? thi?t b? ?i?n t? tr??c khi rút

Khi rút ra th? nào thì g?n các m?i n?i tr? l?i c?ng y nh? th?. Vi?c ch?p hình tr??c giúp các b?n thu?n l?i l?p ??t chính xác. H?n ch? tr??ng h?p c?m nh?m ph?i ch?nh s?a l?i nhi?u l?n, th?m chí là làm h? h?i nh?ng thi?t b?.

4. Chu?n b? s?n m?t s? d?ng c? ?óng gói

Tr??c khi b?t tay vào d?n ?? ??c các b?n c?n chu?n b? s?n các v?t d?ng c?n thi?t cho vi?c chuy?n d?n nhà. H?n ch? tr??ng h?p ?ang làm thì phát sinh ph?i ch?y ?i mua. M?t s? g?i ý nh?: thùng carton – thùng x?p – b?ng keo – túi nilon- dao kéo – k?m búa – Tua vít …Và nh? s? d?ng chúng xong ph?i ?? l?i ch? c?, không m?t th?i gian tìm ki?m.

5. ?? m?t s? ?? ??c liên quan g?n nhau

Khi tháo ?èn, qu?t, máy móc, c?n b? ?c vít ho?c m?t s? ph? ki?n vào m?t túi ??ng nh?, sau ?ó khi cho ?? dùng vào thùng carton ?óng gói, nh? cho túi ?c vít này vào chung. ?? ??m b?o h?n có th? s? d?ng dây c?t chúng dính l?i v?i nhau. Có nh? v?y ?? dùng m?i không b? m?t và các b?n có th? nhanh chóng tìm ???c nh?ng th? các b?n c?n khi d?n t?i n?i ? m?i.

6. T? t?o tay c?m trên thùng carton

?ây là m?t bí quy?t d?n chuy?n nhà nhanh c?c k? h?u ích. ? gi?a thân trên thùng carton, b?n ch? c?n dùng dao s?t khoét 2 l? nh? hình ch? nh?t hay tam giác ??i di?n. V?y là nh? “?i?m t?a” này mà b?n có th? d? dàng nh?c ?? m?t cách ch?c ch?n, nh? nhàng mà không s? b? r?i v? .

7. M?o ?óng gói qu?n áo nhanh g?n

Hãy tìm túi nilon l?n hay túi ??ng rác s?ch (nên ch?n màu tr?ng trong ?? không làm lem màu lên qu?n áo). Sau ?ó ?? ?? nguyên trên móc và s? d?ng túi nilon b?c xung quanh (kho?ng 20-30 móc) sao cho túi ?? ??y ??n, r?i dùng dây c?t c? ??nh.

V?y là khi t?i nhà m?i, các b?n ch? c?n treo qu?n áo lên, tháo b? túi nilon là xong, không ph?i x?p t?ng cái m?t. N?u có th?i gian các b?n có th? cu?n tròn qu?n áo ?? ti?t ki?m không gian.

8. ?ánh d?u trên thùng carton

Cách chuy?n nhà nhanh ti?p theo là ?ánh d?u lên t?ng thùng carton. “?? nhà b?p”, “?? phòng khách”, “nhà v? sinh”, “sách v?”, “chén d?a”, “?? c?a anh A”, “?? c?a ch? B”,…N?u c?n th?n h?n các b?n có th? dán thêm m?t t? gi?y nh? li?t kê chi ti?t các ?? l?u trong thùng. Nh? ?ó b?n có th? d? dàng tìm ???c ?? mong mu?n khi c?n ?? s?p x?p, hoàn thi?n vi?c chuy?n nhà.

9. Rã ?ông t? l?nh tr??c 1 ngày d?n chuy?n nhà

T? l?nh khi d?n nhà ?i bu?c ph?i trong tr?ng thái khô ráo m?i ??m b?o an toàn. Vì v?y b?n hãy nh? x? lý h?t th?c ph?m và rã ?ông t? l?nh tr??c 1 ngày hay ít nh?t là 8 ti?ng nhé!

If you adored this article and you would like to receive more info pertaining to chuy?n nhà hcm i implore you to visit our web page. 10. Lên ý t??ng s?p x?p t?i nhà m?i

Khi d?n t?i n?i ? m?i b?n mu?n ?? gi??ng góc nào, ?? t? l?nh, máy gi?t và g?n máy l?nh ? ?âu,…? Hãy suy ngh? tr??c, ho?c t?t h?n là v? s? ?? n?i ? m?i và ghi chú k?, ??c bi?t là các ?? có kích th??c l?n và n?ng.

11.T? ?óng gói nh?ng ?? ??c cá nhân

V?i kinh nghi?m chuy?n d?n nhà c?a mình, Saigon Express khuyên b?n dù dùng d?ch v? chuy?n d?n nhà tr?n gói th? nh?ng v?n nên t? ?óng gói m?t s? ?? ??c mang tính cá nhân nh? qu?n áo, n?i y, sách v? h? s? quan tr?ng, ?? trang ?i?m, m? ph?m,…. B?i các b?n là ng??i hi?u rõ chúng nh?t. Nh?ng nhân viên chuy?n d?n dù có nhi?u kinh nghi?m c?ng có th? thi?u sót ho?c ?óng gói không gi?ng v?i ý mu?n c?a b?n!

12. Dán b?ng dính lên g??ng

Khi di chuy?n, g??ng d? b? xê d?ch, xê d?ch v? chuy?n nhà l?n có th? làm g??ng bung ra kh?i khung và v?. Bí quy?t dành cho các b?n là dán b?ng keo hình ch? X tr??c khi qu?n màng PE và ?óng gói. Vi?c này giúp gi? g??ng c? ??nh và h?n ch? s? n?t v?.

13. ?óng gói m?t chi?c h?p cho ngày ??u tiên

Có quá nhi?u thùng trong ngày ??u tiên d?n t?i nhà m?i? Và b?n không th? l?c thùng A ch? ?? l?y gi?y v? sinh, l?c thùng B ?? ki?m bàn ch?i ?ánh r?ng, sau ?ó m? tung thùng ??ng qu?n áo ?? ki?m ?? ng?.

M?t m?o chuy?n nhà nhanh b?n nên ghi nh?, ?ó là ?óng gói riêng m?t thùng ch?a nh?ng ?? thi?t y?u c?n dùng trong ngày cu?i cùng ? ch? ? c? và ??u tiên ? ch? ? m?i.

14. G?i con nh? ? nhà ng??i quen

Tr? nh? t? kho?ng 6 tu?i có th? giúp ?? b?n trong vi?c chuy?n d?n nhà. Tuy nhiên n?u các bé nh? h?n s? d? qu?y khóc làm b?n b?n r?n thêm, th?m chí b?c b?i. T?t nh?t nên s?p x?p g?i nh? con nh? ? nhà ng??i quen, v?a ?? tr? ???c ch?m sóc t?t h?n, v?a giúp b?n có th? t?p trung chuy?n d?n.

15. T?n d?ng vali (có bánh xe) ?? ??ng v?t n?ng

Thay vì bê vác nh?ng thùng ?? n?ng thì các b?n ch? c?n kéo vali m?t cách nh? nhàng. V?i m?o d?n ?? chuy?n d?n nhà này, các ?? ??c có kh?i l??ng l?n nên ?u tiên ?? trong vali nh? sách v?, nh?ng d?ng c? nhà b?p,….

16. ?? l?ng trong ??

?ây là cách chuy?n nhà hay b?n có th? áp d?ng. ?ó là t?n d?ng t?ng không gian tr?ng ?? s?p x?p ?? ??c. Hãy liên t??ng ??n búp bê nga Matryoshk. Theo ?ó nh?ng ?? ??c l?n s? ??ng m?t s? ?? nh?, nh?ng ?? nh? ??ng các ?? nh? h?n.

17. ?óng gói ?? ??c d? v? nhanh g?n

Dùng x?p n?, túi gi?y ?? b?c ly tách. Các b?n c?ng có th? t?n d?ng kh?n m?t, kh?n bông, qu?n áo ?? b?c ly, ??a b?ng s? ho?c th?y tinh tr??c khi cho vào thùng carton.

18. C? ??nh t? ??

Bàn h?c, t? qu?n áo th??ng có các ng?n kéo nh?. Các b?n c?n qu?n màng PE xung quanh ?? c? ??nh, giúp chúng ?óng kín không b? xô ra khi di chuy?n.

chú ý tr??c khi qu?n màng có th? tháo các tay c?m nhô ra, n?u không chúng s? d? b? cong vênh và v??ng víu, th?n chí gãy khi d?n chuy?n nhà .

Các m?o v?t khi d?n chuy?n nhà tuy ??n gi?n tuy nhiên s? giúp các b?n d?n nhà nhanh chóng, khoa h?c, không ph?i m?t nhi?u s?c l?c và h?n ch? t?i ?a nhiêu r?i ro. Áp d?ng ngay và b?n s? nh?n th?y hi?u qu? rõ ràng. ??ng quên chia s? v?i b?n bè ng??i thân n?u h? c?ng ?ang có ý ??nh d?n chuy?n nhà nhé!

Leave a Reply