Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Vancouver powinien dumni z obchodami 420

Vancouver roczne obchody 20 kwietnia marihuana jest spokojnym, progressive wydarzenie, które uosabia idea?y miastem tolerancji i ró?norodno?ci. Vancouver obywateli i ratusz powinien obj?? 420 i przy??czy? si? do obchodów.

Co zacz??o si? od garstki ludzi w Victory Square Park na 20 kwietnia 1995 roku, zosta? ekologicznymi w jednym z najwi?kszych i najbardziej Vancouver oraz knowncivic zdarze?. W ubieg?ym roku, Vancouver 420 uroczysto?ci przyniós? gór? o 40.000 osób na terenie Galerii Sztuki przez ca?y dzie?, a szczyt t?um zatrzymuj?c ruch na kilka bloków w ka?dym kierunku wokó? centrum rdzenia.

Miasto Vancouver móg? da? 420 organizatorom pozwolenia za korzystanie podstawy Galeria sztuki ka?dego roku, ale nie chcieli. Poprosili?my o umo?liwi? fewtimes wcze?nie, ale zawsze powiedziano nam, adidas originals buty ?e nie móg? mie? pozwolenie, poniewa? wszystkie marihuany, ale miasto nadal b?dzie pracowa? z nami wspó?pracowa? w celu zapewnienia bezpiecze?stwa publicznego i harmonijny wydarzenie.

Poniewa? 420 celebrationhas wzros?a, wi?c ma potrzeby infrastruktury i udogodnie?. 420 to darmowa impreza spo?eczno??, a my organizatorzy p?ac? teraz portowym nocniki, bezpiecze?stwo, ogrodzenia, sceny, nag?o?nienie, namioty ratownicze, us?ugi medyczne, bezp?atn? wod? i wiele innych udogodnie? publicznych. Ze swojej strony, miasto pomog?o blokuj?c przy ulicach i przekierowanie ruchu, aby pomie?ci? ogromne t?umy.

To by?o jasne od kilku lat, ?e 420 przerós? Art Gallery. Impreza wzros?a tak popularne i przepe?niony, ?e staje si? niebezpieczne i trudne do opanowania. To dlatego musimy przenie?? si? do wi?kszego miejsca.

Równie? w tym roku Galeria Sztuki b?dzie beundergoing g?ówn? konstrukcj?, a tereny zostan? zamkni?te wszystkie spr??yny. Pobyt w Galerii Sztuki w tych warunkach spowodowa?oby chaos w centrum rdzenia.

Przeprowadzka do Sunset Beach jest jedyn? realn? alternatyw? dla our420 uroczysto?ci. Vancouver prostu robi wiele dost?pnych miejsc dla masywnych, imprez plenerowych publicznych. Sunset Beach jest do?? du?o jedyne miejsce w mie?cie, gdzie tak wiele osób mo?e ?atwo i bezpiecznie zgromadzi? w takich ilo?ciach.

420 wzros?a z roku na rok, od kiedy zacz?li?my, aw ci?gu najbli?szych kilku lat pe?ni spodziewa? obecno?ci ponad dwukrotnie. Musimy miejsce, które mo?na bezpiecznie trzyma? ogromny t?um do stu thousandpeople, a to miejsce jest Sunset Beach.

Art Gallery jest kontrolowana przez City Hall, który jest prowadzony przez Vision Vancouver, którzy s? do?? post?powe w kwestiach konopi. Jednak Sunset Beach jest kontrolowana przez Parks Nadzorczej, whichis niezale?nie wybrany i jest prowadzony przez NPA. NPA isthe partii politycznej, której radni miasta zosta?y niedawno wzywaj?c do ca?kowitego wy??czenia wszystkich przychodniach Vancouver.

420 organizersdid ubiega? si? o specjalne wydarzenia zezwolenie na Sunset Beach w ubieg?ym roku, a po jakim? czasie powiedziano nam, ?e parki Zarz?d nie wyda nam pozwolenie, poniewa? chcemy by? palenie marihuany i jest to naruszenie miasta przeciw paleniu Regulaminu.

Teraz tak?e przeciwko regulaminu miejskich pi? piwo w parku, ale gdy parki Zarz?d regularnie wydaje pozwolenia na ogródkach piwnych, oni robi? specjalnego zwolnienia dla thoseevents i?? przed normalnymi regulaminu. ?e to, co zezwolenia takie s? przeznaczone.

The Parks Board mo?e zrobi? dok?adnie to samo z 420 ?wi?towania i ich anty regulaminu palenia. Co by bewrong z Parks Board wydawania pozwolenia na szczególne wydarzenie, które obejmuje przyjmowanie konopi, podobnie jak robi? dla wielu imprez, które obejmuj? spo?ywania alkoholu? Jest completelywithin swoj? moc, i by?oby w pe?ni uzasadnione.

Je?li miasto Vancouver zorientowali si?, sposób udzielania licencji witryny sklepowe sprzedaj?cych marihuan? medyczn?, pomimo federalnego zakazu, to z pewno?ci? Parki Nadzorcza mo?e zrobi? to samo, je?li chodzi o licencjonowanie popularn? imprez? publiczn?, która obejmuje zwi?zane z marihuan? niepos?usze?stwo obywatelskie?

Chocia? Parki Zarz?d nie b?d? udziela? the420 pozwolenie organizersa, adidas buty allegro ?e ??zgodzili si? na wspó?prac? z nami w zakresie bezpiecze?stwa publicznego, i ja zapewni?, ?e wygra? VPD by? wydawanie biletów za naruszenie anty regulamin palenia podczas naszej imprezy.

A po naszej stronie, mamy zobowi?za? si? spe?ni? wszystkie wymagania jakby?my uzyskanie pozwolenia (z wyj?tkiem oczywi?cie dla rzeczy konopi), a tak?e wspólnie pracowa? z Parks Board and the City, aby zapewni? zdarzenie ga?nie g?adko uczestników, a dla lokalnej spo?eczno?ci.

wi?c to wszystko dobre! Wszystko b?dzie w porz?dku w dniu 20 kwietnia! Sunset Beach uczyni doskona?? nowe miejsce dla naszego 420 celebracji, a wszyscy si? razem najlepiej jak potrafimy w tych okoliczno?ciach. Oprócz kawa?ka papieru, adidas sklep który mówi pozwolenie i k??by dymu marihuany, Vancouver 420celebration b?dzie tak jak w ka?dym innym wa?nym wydarzeniem publicznym, które odbywaj? si? w mie?cie.

By? mo?e pewnego dnia ?yjemy w kraju, gdzie Cannabis obchody s? akceptowane, podobnie jak inne wydarzenia kulturalne, a gdzie burmistrzowie i politycy vie prowadzi? parad? pot dó? Main Street. Ale cokolwiek si? zdarzy w przysz?o?ci, jedno jest pewne, adidas originals buty Vancouver roczne obchody 420 jest tu zatrzyma?!

Leave a Reply