Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Leah Remini walczy ?zy nad jak Katie Holmes lewej Scjentologia chroni? Suri ‘

Leah Remini walczy ze ?zami nad jak Katie Holmes lewej ekstremistów religi? Scjentologia, aby chroni? córk? Suri ‘

Leah Remini omówione pozostawiaj?c Scjentologi? w nowym wywiadzie mówi?c postanowi?a zerwa? z Ko?cio?em na jej daughterShe powiedzia? równie?, ?e teraz rozumie, ?e Katie Holmes opu?ci? Ko?ció? z tego samego powodu, aby chroni? córk? SuriThe Króla Queens gwiazda walczy? ze ?zami gdy mówi?a o Holmesa, która powiedzia?a, ?e ??zosta? ‘walki’ o, gdy byli w ChurchHolmes opu?ci? ko?ció? z Suri w 2012 roku, po tym jak rozsta? si? z Tomem CruiseRemini zwany tak?e Scjentologia za ‘ekstremistyczne religion’By

Leah Remini walczy? ze ?zami podczas emocjonalnej rozmowie z ABC News, adidas zx 750 rozmowa o jej decyzji o opuszczeniu Scjentologi? i jak ona teraz rozumie, dlaczego Katie Holmes pozostawi? Ko?cio?owi.

Remini powiedzia?a Amy Robach, ?e nie chcia?a jej 11-letnia córka Sofia musia?a wybiera? mi?dzy rodzin? a Ko?cio?em, decyzja Wierzy, ?e Holmes wykonane równie? córk? Suri.

‘Teraz wiem, zrobi?a to, co zrobi?a, bo mia?a chroni? córk?, która w sposób ??czy nas’ Remini powiedzia? Holmes.

Potem powiedzia? Sofii: ‘Nie chcia?em moj? córk? do wyboru Ko?ció?.’

Przewi? w dó? do filmów

Remini, 45, wyszczególniono równie? ‘walki’, który uda? si? mi?dzy ni? a Holmes po aktorka napisa? raport wiedzy o Remini po jej 2006 ?lub z Tomem Cruisem.

‘By?em przera?ony na zachowanie Leah Remini ci?gu zdarze? prowadz?cych do naszego ?lubu,’ Holmes rzekomo napisa? w raporcie, ?e Remini wiedzy przeczyta? w wywiadzie z 20/20, ?e wyemitowany w pi?tek.

‘Na weselu, zachowanie jako go?cia, przyjaciela. by?o bardzo denerwuj?ce.

Holmes wyda?a o?wiadczenie w pi?tek, adidas buty allegro mówi?c: ‘. ?a?uj?, maj?c z?y Leah w przesz?o?ci i chc? j? tylko najlepsi w przysz?o?ci’

Remini ale zakrztusi? si? podczas Robach przeczyta? ‘o?wiadczenie do niej, mówi?c:’ Holmesa W czasie walczy?em z ni?, my?l?, ?e z braku lepszego s?owa w Ko?ciele i teraz wiem, naprawd?, co ona prze?ywa, poniewa? w razem, kiedy my?la? o mnie i mojej rodziny i co mieli?my przez ‘.

Potem doda?: ‘Nie mia?em poj?cia, ?e ??przechodzi?a zapewne o wiele wi?cej.’

Holmes i Cruise podzielone w 2012 roku aktorka i jej córka zarówno pozostawi? Ko?cio?owi.

Remini zwany tak?e Scjentologi? za ‘ekstremistyczne religia’ w swoim wywiadzie w celu promowania swojej autobiografii Troublemaker, który uka?e si? w tym tygodniu.

Mimo krytyki ludzi w Ko?ciele jednak Remini ?e Scjentologia zrobi? jej pomóc na wiele sposobów, dorastaj?cych i da? jej zaufanie.

ABC News ujawni?a, ?e ??Ko?ció? wys?a? im liczne dokumenty i skargi dotycz?ce Remini, w tym jedn?, która powiedzia?a, ?e ??zosta? wykluczony z Ko?cio?a, a nie w rzeczywisto?ci urlopu w?asnej woli.

bomb Leah Remini’S scjentologii

25 pa?dziernika W podgl?dzie na jej 20/20 wywiadzie promowania swojej ksi??ce Troublemaker, Leah Remini twierdzi, ‘Bycie krytycznie Tom Cruise jest jako krytyczny wobec samego scjentologii jeste? z?a. Ona równie? mówi o Ko?ciele; ‘W miar? up?ywu czasu, zaczyna traci? kontakt z realnym ?wiatem.

29 pa?dziernika W innym podgl?du dla jej 20/20 wywiadzie Remini ujawnia opu?ci?a Ko?ció? dla córki Zofii, mówi?c; ‘Nie chcia?em, aby podnie?? moj? córk? w ko?ciele, bo z tego, co prze?y?em i co widzia?em, ko?ció? staje si? wszystko, twoja matka, twój ojciec, twój wszystko. Jeste? uzale?niony od ko?cio?a.

30 pa?dziernika Remini szczegó?y rzekomego spisku scjentologii zatrudni? swoj? najlepsz? przyjació?k? Jennifer Lopez na ?lubie Cruise’a Katie Holmes, a tak?e pokazuje, ?e Holmes skrytykowa? herbehaviorafter zdarzenie w raporcie opartym na wiedzy. W wyniku tego sprawozdania i innych, Remini mówi, ?e musia? zap?aci? $ 300.000 i?? na zaj?cia w Scjentologi? Sea Org kampusu i by? ‘przeprogramowa?’. Tego samego dnia Holmes przeprasza Remini w o?wiadczeniu wys?anym do ABC przed 20/20 tematy wywiadu, mówi?c; ‘?a?uj?, maj?c z?y Leah w przesz?o?ci i chc? j? tylko najlepsi w przysz?o?ci.’

01 listopada Fragment z ksi??ki Remini osi?gni?tego przez New York Daily News ujawnia, ?e ??gdy Remini zapyta?a Bella Cruise czy ona kiedykolwiek uda?o nam si? zobaczy? matk? Nicole Kidman, gdy jechali na lotnisko z ?lubie Cruise’a, nastolatka rzekomo odpowiedzia?; ‘Nie, je?li mam wybór. Nasza mama jest fing SP. Remini równie? szczegó?owe informacje Suri Cruise widz?c p?acz na pod?odze w ?azience w nocy przed ?lubem Cruise’a, podczas gdy jego siostra andassistantlooked on jakby dziecko by?o ‘L. Ron Hubbard wcielonym.

02 listopada w wywiadzie dla ABC News na wietrzenie Good Morning America, Remini walczy ze ?zami w Holmes’apologyis czyta? na g?os do niej. Potem mówi o rozwodzie i decyzji o opuszczeniu ko?cio?a z córk? Suri Holmesa; ‘Teraz wiem, zrobi?a to, co zrobi?a, bo mia?a chroni? córk?, adidas polska która w sposób ??czy nas. Pó?niej w wywiadzie nazywa Scjentologia za ‘ekstremistyczne religii.

Otwarcie: Autobiografia Remini za Troublemaker uka?e si? w tym tygodniu

‘To znaczy, czy jestem na kolacj?, wiesz, idziemy na obiad razem, nie jeste? zamiar napisa? wewn?trzny raport Ko?ció? na mnie, ?e my?la?em, ?e troch? si? tipsy w swojej kolacji, powiedzia? Remini.

‘i mie? do czynienia z tym finansowo w swoim ko?ciele.

Remini wcze?niej ujawni?a, adidas allegro ?e ??jej koszt $ 300.000 dosta? ‘przeprogramowa?’ po tym cz?onków Ko?cio?a Holmes skar?y? si? o niej w raportach wiedzy po ?lubie Cruise’a.

Wkrótce Remini zosta? wys?any do zak?adu Sea Org Ko?cio?a na Florydzie ‘przeprogramowania’, sp?dzaj?c codziennie od 9 rano do 10 wieczorem badanego.

Leave a Reply