Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

7 bí quy?t c?c hay ho ?? giúp cho các b?n d?n chuy?n nhà nhanh g?n

Có hàng tá vi?c c?n làm khi chuy?n nhà nên sai sót, nh?m l?n r?t d? x?y ra trong th?i ?i?m này. Các m?o ??n gi?n d??i ?ây s? giúp công vi?c d?n chuy?n nhà tr? nên hi?u qu? và nh? nhàng h?n.

1. L?a ch?n th?i ?i?m h?p lý

D?n chuy?n nhà là m?t vi?c r?t quan tr?ng, mang ??n ni?m vui, ni?m h?nh phúc và s? hào h?ng cho các thành viên trong gia ?ình. Vì th?, b?n c?n d? trù và chu?n b? th?t t?t cho công vi?c này.

2 tháng là m?t kho?ng th?i gian v?a ?? ?? b?n hoàn t?t t?t c? các công vi?c c?n thi?t tr??c khi d?n chuy?n nhà. Và hãy ch?c ch?n ngày d?n chuy?n nhà là ngày hoàng ??o d?a trên l?ch âm và ngày tháng n?m sinh c?a ng??i tr? c?t gia ?ình b?n.

Trong kho?ng 2 tháng chu?n b?, hãy tính toán, cân nh?c th?t k? v? ph??ng th?c và th?i gian di chuy?n. B?n c?ng nên tính ??m nh?ng ?? nào c?n ?em theo, nh?ng ?? ??c nào không c?n ?? lên k? ho?ch ?óng gói cho thích h?p. Có th? b?n ch?a t?ng ngh? t?i chuy?n này, song chuy?n nhà là m?t c? h?i t?t ?? d?n d?p, phân lo?i ?? dùng trong nhà. Hãy ch?n l?c và ch? ?em theo nh?ng món ?? c?n thi?t và th??ng xuyên dùng.

2. ?óng gói ?? ??c b?ng cách nào?

N?u b?n có ?i?u ki?n và không mu?n m?t quá nhi?u th?i gian cho vi?c ?óng gói ?? thì hãy tìm ??n d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói c?a nh?ng doanh nghi?p v?n chuy?n. H? có t?t c? công c? ?óng gói ?? kích c?, ??m b?o di chuy?n nhà chuyên nghi?p ?? an toàn.

Còn n?u mu?n ti?t ki?m chi phí h?n, các b?n hãy ??n siêu th? hay các c?a hàng t?p hóa h?i mua thùng gi?y (các-tông) r?i ?em v? nhà t? ?óng gói. Trên th?c t?, ch? ??ng trong vi?c ?óng gói ?? ??c v?n t?t h?n c? vì các b?n chính là ng??i hi?u rõ nh?t nh?ng món ?? trong nhà mình. Bên c?nh ?ó, chính tay mình ?óng gói s? giúp các b?n nh? và xác ??nh rõ ?? nào ???c ?óng trong thùng nào, vi?c tháo d? sau khi v? nhà m?i c?ng vì th? mà nhanh g?n h?n.

3. Ghi chú rõ ràng bên ngoài thùng các-tông

Sai l?m nên tránh khi ?óng gói ?ô là không ghi chú b?t k? thông tin nào bên ngoài. M?c dù bi?t r?t rõ tài s?n c?a mình nh?ng vi?c dò d?m t?ng thùng ?? c?ng làm cho các b?n m?t không ít th?i gian.

Do v?y, sau khi ?ã ?óng gói ?? vào thùng gi?y, hãy l?y bút d? ghi chú m?t vài thông tin c? b?n v? ?? dùng bên trong. Thùng nào ch?a ?? ??c ?? ? phòng khách, thùng nào ch?a d?ng c? nhà b?p,… b?n c?ng nên ghi rõ ?? tránh nh?m l?n và vi?c s?p x?p vào n?i ? m?i c?ng d? dàng h?n, ti?t ki?m th?i gian và s?c l?c h?n.

4. Gói g?n nh?ng món l?t v?t

Có nhi?u ?? n?i th?t bu?c ph?i tháo r?i t?ng b? ph?n m?i có th? di chuy?n nhà chuyên nghi?p ???c. Trong tr??ng h?p này, ?? h?n ch? m?t ?c vít tháo ra t? ?? dùng n?i th?t, hãy gói ghém chúng th?t c?n th?n r?i dán nhãn ghi chú bên ngoài.

V?i thi?t b? ?i?n t? khi tháo r?i, các b?n c?ng nên làm t??ng t? nh? v?y. Bên c?nh ?ó, hãy ch?p l?i m?t s? thông s? t? ?? ?i?n t? ?? h?n ch? nh?m l?n và d? l?p ghép khi chuy?n ??n ch? ? m?i.

5. Không ?óng gói chung ?? ??c

Có m?t ?i?u các b?n c?n ghi nh? khi ?ang có k? ho?ch chuy?n nhà trong nay mai, ?ó là c?n phân bi?t rõ ràng các ?? dùng và cách ?óng gói chúng. Có th? ?óng gói nh?ng món ?? có ch?c n?ng t??ng t? nhau chung nhau. Nh?ng ??i v?i nh?ng món ?? khác ch?c n?ng hoàn toàn, hãy ?óng gói riêng. N?u mu?n g?n gàng h?n, ít nh?t b?n c?ng c?n gói riêng t?ng cái m?t tr??c khi cho chúng vào h?p ??ng chung.

6. B?o v? các món ?? d? v?

?? h?n ch? t?i ?a h?ng hóc, s?t m? cho m?t s? món ?? d? v?, b?n nên chu?n b? m?t s? v?t d?ng c?n thi?t ?? lót ?? nh? x?p b?o v?, b?t bi?n, gi?y gói bubble,… ?? b?c bên ngoài. Khi ?óng gói, b?n nên dùng m?t vài l?p gi?y gói ?? ??m b?o toàn b? s?n ph?m ???c ??m k? càng, n?u c?n thi?t hãy chèn kh?n xung quanh tr??c khi x?p các món ?? d? v? vào h?p. ??c bi?t, b?n nên chú ý b?o v? m?t s? góc c?nh c?a món ??.

7. Chuy?n và s?p x?p ?? ??c lên xe

?? tránh ?? ??c b? h? h?i, các b?n c?n chu?n b? x?p, dây ch?ng,… Here is more about chuy?n nhà hcm have a look at our web page. ?? b?o v? ?? ??c. Khi s?p x?p ?? lên xe, nên tuân th? nguyên t?c ?? n?ng, c?ng k?nh (máy gi?t, máy r?a chén, gh? sofa,…) x?p lên tr??c, sau ?ó ??n m?t s? món ?? nh? nhàng h?n, tránh l?c ?è n?ng lên ?? v?t phía d??i. Hãy ?? các món ?? d? v? riêng m?t góc.

N?u không yên tâm v?i b??c chuy?n và s?p x?p ?? này, b?n hoàn toàn có th? nh? t?i s? tr? giúp c?a m?t công ty v?n t?i vì h? chuyên nghi?p trong l?nh v?c này. T?t nhiên h? c?ng có ?i?u kho?n b?o v? ?? ??c c?a b?n và s? ??n bù thi?t h?i trong tr??ng h?p x?y ra h?ng hóc.

Leave a Reply