Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 

Proste tajemnice handlu detalicznego

Ski bum okaza?o biz ?wist Roger Hardy dorobi? si? fortuny jako detalisty e ogonowej.

Z soczewkami kontaktowymi do butów, native Toronto, który przeniós? si? do Whistler w 23, a pó?niej Vancouver, wytycza szlak, który oferuje wgl?d dla innych Making przej?cie do handlu elektronicznego.

‘Zostaw wszystkie Prehistoryczne pomys?y na drzwi,’ czyta znak na otwart? ?azienk? Shoe ME w dziewiczy bia?e biur na West Georgia. A w przypadku, adidas sklep gdy nie pojawia si? komunikat, ?e siedzi obok du?ego dinozaura rze?b? otoczony butów, adidas sklep oczywi?cie.

Hardy, podobnie jak Chip Wilson facet za Lululemon wybra? zbudowa? swoje imperium od Vancouver.

Jak to si? dzieje, kiedy spotkali?my si? na wywiad, Hardy w?a?nie zako?czy?a Grouse Grind z Wilsonem.

Noszenie koszula i czarne spodnie szczup?y, u?miecha si?, gdy poprosi? o jego wizytówce: ‘Czy ludzie robi?, ?e nic wi?cej’

44 lat przedsi?biorca stara Internet, który mieszka w Point Grey z ?on? Jenny i ich potomstwa czterech, zarobi? swój pierwszy milion wkrótce po oddaniu do?wiadczenie w logistyce do u?ytku w 2000 roku, rozpocz?cie dzia?alno?ci online okularów Wyra?nie Kontakty.

Na pocz?tku tego roku, sprzeda? spó?k? dominuj?c?, Wybrze?e Kontakt do francuskiego giganta Essilor okulary do $ 430 milionów dolarów. (Przybrze?ne Kontakt zosta?a pozwana przez grup? doradcz?, twierdz?c, ?e nies?usznie je wyci?? z tej umowy.)

Teraz Hardy jest w butach, z przedsi?biorstwa oferuj?cego 300 marek i 30.000 ró?nych butów. 2 cz?owiek.

Clark, który równie? pracowa? w wyra?nie Kontakty, by? zm?czony jazdy ?on? przez granic? dla lepszej gamy obuwia i ni?szych cen.

Po??czona firma jest w posiadaniu przede wszystkim przez trzech partnerów, z Hardy maj?c niekontroluj?ce oraz opcje na akcje oferowane pracownikom. Pi??dziesi?t zatrudnionych tu 150 w Seattle.

Zwyci?ska formu?a

Hardy, czy do soczewek kontaktowych lub Nikes jest wykorzystanie na rynku zaniedbane przez dotychczasowych sprzedawców tych produktów.

Chodzi o to, daj?c klientom dost?p do wielu innych marek, ni? mieliby inaczej. Po drugie, czyni?c to w cenach od 20 do 25 procent ni?sze ni? w tradycyjnym handlu detalicznym, dzi?ki korzy?ciom skali i eliminacji ?rednim m??czyzn. I po trzecie, utrzymuj?c nabra? do?wiadczenia ‘tarcia’ lub satysfakcjonuj?ce. I to obejmuje swobod? transmisji i zwrotów. ‘Skupiamy si? na co klienci s? zadowoleni.’

Jego linie butów odzwierciedlaj? oferty, które s? bardziej wygodne ni? wysoka stylu no Manolo Blahnik czy Repettos, adidas neo opinie na razie jednak, ?e mog? si? zmieni? wraz z rozwojem przedsi?biorstwa. Liczba ta jest o zaledwie 1,5 procent w Kanadzie.

Wierzy odsetek b?dzie tu sze?? procent w ci?gu trzech lat, wi?cej sprzedawców si? zanurzy? online. W ci?gu pi?ciu lat, zapowiada, konkurencyjne detali?ci nie b?d? mieli mo?liwo?? pozostania zaledwie ceg?y i zaprawy operacji.

i ‘nie chodzi o uzyskanie syna kuzyna zbudowa? Ci stron? internetow?. Trzeba inwestowa? ci??ko i daj si? wci?gn??’ Hardy rad tych, którzy nie sprzedaj? online w 2014 roku ‘Spó?ni?e? si?. Jeste? za wy?cigu.’

Ostatecznie Hardy przewiduje model hybrydowy detaliczny, z e odpadzie i sklepu jako sk?adniki w ka?dej udanej operacji.

Jak do pracy z Vancouver, Hardy mówi, ‘z perspektywy Ameryki Pó?nocnej i stylu ?ycia, Vancouver jest to fantastyczne miejsce do pracy’, adidas superstar damskie z korzy?ci? posiadania silnego kontyngentu IT i pracowników opartej na wiedzy. ‘The Ottawa Most za?amanie, które wstrz??ni?ty worldGeorge Davis spojrza? na kraw?dzi mostu do jego wspó?pracy pracownika, Mike Graham. zastanawiam si?, czy dana osoba prze?yje gdyby spad? t? rzecz, powiedzia?. Graham to w?tpi?. to by?o prawie kropl? 20 metrów, adidas neo opinie jak skoki off pi?? kondygnacji budynku. by?o to tu? po trzeciej po po?udniu w sierpniu gruba notatnik w d?oniach by?a zakurzona Wolff nie robi spojrze? na to bardzo cz?sto i pokr?ci?a g?ow? z dezaprobat?.