Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 

Uwa?a Martwego

‘Uwa?amy, ?e jest to bardzo ma?o prawdopodobne, adidas sklep Ayla Reynolds znajdzie si? przy ?yciu. Nic nie wskazuje w tym kierunku’, adidas zx 750 powiedzia? Steve McCausland Departamentu Maine Publicznego Safety.McCausland do??czy? na konferencji prasowej przez Waterville adwokat John NaLe, który mówi? bezpo?rednio do osoba odpowiedzialna za znikni?cie Ayla, mówi?c: ‘Pewnego dnia zostaniesz poci?gni?ty do odpowiedzialno?ci.’ Zdj?cia Ayla REYNOLDS Obudowa: (Artyku? dalszy poni?ej) Nale powiedzia? $ 30,000 nagrody, które jest oferowane do informacji w przypadku zako?czy si? w dniu 30 czerwca nagroda pieni?dze zosta?y zebrane dzi?ki darom mieszka?ców i przedsi?biorców w obszarze Waterville, on said.According do McCausland, nagrod? jest najwi?kszym kiedykolwiek oferowane w Maine dla osoby zaginionej. ‘dla kogo?, kto mo?e by? zatajanie informacji, istnieje obecnie 30 dni pozosta?o do skorzystania z tej nagrody, ‘McCausland powiedzia?. 17 grudnia 2011. Policja twierdzi DiPietro, adidas buty allegro jego dziewczyna i jego siostra byli w domu w noc znikni?cia ‘. Nie chcia?a opu?ci? ten dom od siebie i ?e nie zosta?a porwana,‘ McCausland powiedzia?. ‘Wierzymy, ?e [Justin DiPietro] wie wi?cej ni? nam powiedzia?.. Niezale?nie od tych wyników, powiedzia?, ?e sprawa jest daleko od zimna i dochodzenie b?dzie kontynuowane.’ To nie jest ‘CSI’, gdzie wszystko jest rozwi?zane w ci?gu 60 minut, Niektóre przypadki wymagaj? wiele czasu i wysi?ku, ‘powiedzia?.’ Ta sprawa pozostaje aktywny a? j? znajdzie.